Výsledok volieb biskupa VD

V závere minulého roku sa konali voľby biskupa VD na nové funkčné obdobie: 2014-2020. Dištriktuálne presbyterstvo VD na svojom zasadnutí 8.11.2013 vyhlásilo ich výsledok na základe zápisnice sčítacej komisie nasledovne:
Celkový počet konventuálov: 10 344
Mgr.Ondrej Koč: 3 916 hlasov ( 37,86%)
Mgr.Slavomír sabol: 6261 hlasov (60,53%)
Nehlasovalo:167 (1,61%)

DP VD ECAV vyhlasuje, že za biskupa VD ECAV na nové šesťročné obdobie 2014-2020 bol zvolený Mgr.Slavomír Sabol.
Srdečne blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania aj my zo ZD.
(podľa wwww.vychodnydistrikt.sk)

Komentovať