Kristus posilňuje!

Kristus posilňuje!

I v novom roku slovo Tvoje
nech osladí nám žitia boje!…
Nuž žehnaj nám dnes, keď sa káže
a s láskou srdce k srdcu viaže!
Ó, žehnaj, Bože, nech nám mannou
a na kvet duší rosou rannou –
nech sýti nás a dvíha denne!…
Tak ideme vpred v Tvojom mene. Amen (M.R.)

F 4, 10 – 13:
“Veľmi som sa zaradoval v Pánu, že sa už zase raz rozhojnila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. (11) Nehovorím to preto, akoby som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil pristávať na tom, čo mám. (12) Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený; sýtim byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. (13) Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje.”Amen

Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu, Pánovi, milí priatelia!

“Ľud Boží, vítaj nový čas,
Pán Boh nám nový rok dal zas,
vzdaj chválu, ďakuj milému,
Otcovi večnému” . (ESP 74.1)

K spoločnej chvále a vďake za nový čas a nový rok vyzýva nás slovo nábožnej piesne v bránach nového roku Pánovho 2014.

Nový rok je najmä novou príležitosťou ku konaniu dobra, k prejavom lásky a služby našim milým a drahým, ale aj ostatným blížnym, žijúcim v našej blízkosti.
Všeličo čakáme od nového roku všetci, všeličo dobré si aj navzájim želáme a vinšujeme, ale nepochybne medzi najvzácnejšie dary patrí láska a pozornosť našich blízkych, ich pozornosť a vnímavosť voči nám. Hodnota a dar lásky je a zostáva najvyšším darom Ducha Svätého pre nás. Aby sme boli pripravení takto žiť a konať, aby sme boli schopní našich najbližších obdarovávať pravými hodnotami lásky a služby, vzhliadame aj dnes, v prvé ráno nového roku k Tomu, ktorý nám bol darovaný ako dar lásky najvyšší z neba, k Pánovi Ježišovi Kristovi.
Dnešný deň je nielen prvým v rade 365-tich dní nového roku, ale aj spomienkou na narodeného Božieho Syna, ktorého zemskí rodičia priniesli do jeruzalemského chrámu, aby ho cez obriezku podrobili Božiemu zákonu a pričlenili k ľudu SZ.
Práve tomuto ľudu bol daný zákon Boží. Jeho obsah aj my poznáme a učíme sa od mladosti: “ Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou a svojho blížneho, ako seba samého!”
Ako kresťania myslíme teda aj dnes predovšetkým na Toho, ktorý dostal pri obriezke meno Ježiš. Na Toho, ktorý tento zákon Boží dokonle vyplnil nielen za seba, ale aj za nás. Ktorý naše dlhy voči zákonu vyplatil a zaplatil svojím životom a utrpením, ktorého je obriezka predobrazom. Preto sa naše túžby, želania a pohľad do budúcnosti upiera k Ježišovi, nášmu Spasiteľovi a Pomocníkovi, ktorý nám svoju pomoc pre všetky časy zasľúbil. “Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta”.

Aj apoštolské slovo nás nasmerováva na tento nevyčerpateľný zdroj energie a sily lásky, z ktorej smieme pretransformovať do našich životov to najcenenenjšie – silu Božej lásky, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, ktorá nezávidí, nevypína sa, nie je neslušná, nie je sebecká , nerozšuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje s az neprávosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí” ( 1 K 13, 4-7).

S apoštolom Pavlom aj my dnes vyznajme:
Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje!

S Ním dokážeme:

1. vždy sa radovať
2. na všetko pristávať
3. a v skúškach obstáť

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!
V príchode a dare Spasiteľa, ktorý je Kristus Pán nám Pán Boh dal najavo, že je tu dar a ponuka radosti pre všetkch ľudí. Neznamená to, že vždy a každom okamihu je veriaci kresťan zachovaný pred skúškami života, alebo pred udalosťami, či zmenami, ktoré prinášajú väčšie, či menšie skúšky . Veď sám apoštol Pavel písal svoj list filipským kresťanm z väzenia. Bolo to väzenie nie za kriminálny, alebo trestný čin, ale pre vieru v Toho, ktorý sa stal aj pre neho cestou, pravdou, svetlom a životom. Napriek tomu všetékmu, je priam mottom jeho listu filipským slovo radosť a neustále opakovaná výzva: Radujte sa v Pánu vždycky!

Aj on sám sa raduje a úprimne sa teší z Božej priazne, ale aj z priazne zo strany tých, ktorí sa mu stali skutočnou duchovnou rodinu. Ktorí na neho mysleli v jeho misijnej službe a práci a to aj vtedy, keď sa dostal do “basy”. V tejto situácii je teda jeho vyznanie zdanlivo prekvapujpce, a predsa pravdivé: radujem sa z vašej lásky a starostlivosti o mňa.
Táto radosť má teda svoj prameň a pôvod v mene Ježiša Krista, o ktorom vyznáva: ”Všekto môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje”.
To je svedectvo a príklad aj pre nás. Nevieme, čo všetko nás postretne v novom roku. Isteže si želáme všetci len to najlepšie, ale súčasne vieme, že nie všetko záleží od našich ľudských želaní a prianí. Vieme, že okrem dobrej ľudskej vôle je tu a zostene tu i naďalej aj mnoho zlej ľudskej vôle a mnoho diabolskej lsti. Kresťan by mal byť realistom a so všetkým počítať. K tomu však patrí aj poznanie a vyznanie: Všekto môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje!

Veľkou a cennou hodnotou je pre nás život v rodine, náš dom, či lepšie domov. Belgický kazateľ PHIL BOSMANS napísal: “Ak pri tebe nie je nikto, kto by si ťa vážil, tvoj dom sa môže rozpadnúť. Dom však vžd nájdeš v spoločenstve s niekym druhým. Štastné manželstvo je tiež domovom, hoci by manželia žili v chatrči”.

Milí bratia a sestry,
včera, som z tohoto miesta povedal, “ešte že je fara dostatočne veľká”. Ja som však rád najmä z toho, že som dostal veľmi dobrú manželku, ktorá stála vždy pri mne a aj dobré, veriace a poslušné deti a tiež desať vnúčatiek, čo znamená spolu veľké bohatstvo, radosť a požehnanie. Aj pre mňa je rodina najväčším darom, bez ohľadu na miesto prebývania. A aj ja vám želám to isté: veľa lásky zo strany vašich, veľa sejby lásky, ktorá vzíde ako najvzácnejšia siatina a obohatí váš život v každom čase! Aj vy sami, každý podľa darov mu daných od Boha, čiňte dobre všetkým, ale najmä domácim viery a svojím najlbižším. Takto budeme obohatení všetci, a budeme sa môcť spoločne radovať aj v chráme a v cirkvi, ako duchovná rodina Božích detí. Nezabudnime len na to jedno: Všekto môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje!

2. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

S Ním s Kristom v srdci a On s nami, sa dokážeme vždy radovať, či sme spolu, alebo či sa na kratší, či dlhší čas rozchádzame.
A s Ním, s Pánom, dokážeme aj na všetko pristávať. Apoštol Pavol napísal do Filipis aj to ďalšie: “Lebo ja som sa naučil pristávať na tom, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť.
Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýtim byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť”.

Vieme, že heslom detí sveta je: byť bohatý a zdravý. Mnohí týmto cieľom a hodnotám obetujú všetko. Z druhej strany, túto túžbu ľudí využívajú aj ľudia, ktorým sa hovorí populisti, ktorí dokážu iným sľúbiť všetko, všetky možné “istoty”.
Ale tú túžbu po prosperite, po hmotnom zaistení a zabezpečení využíva aj diabol. Jedn maďarský kazateľ povedal, že diabol si počína ako pastier ošípaných. Vždy pred ne hodí trochu kukurice, aby ich dostal tam, kde potrebuje, ak treba, aj na bitúnok. Toto robí aj diabol, keď chce získať dôveru ľudí. NNiečo im predhodí, aby ich získal a on získal všetko.

Skúsme si však položiť otázku ako tí, ktorí sú odchovaní Božím slovom: Aké istoty má človek naozaj a “na betón”? Ale aj otázku inú: A čo máš, že by si nebol dostal?

Istý bohatý gazda vyčítal svojmu chudobnejšiemu susedovi: Ako to, že ty, chudák, môžeš stále spievať: Nuž Bohu ďakujme …, keď máš toho tak strašne málo? To ja by som naozaj mohol, ale to nerobím, lebo som to na svojich poliach dorobil sám. Chudobnejší človek odpovedal: Predovšetkým ďakujem Pánu Bohu za to čo mám! A potom za to, že to, čo nemám, ani nepotrebujem!

Bratia a sestry v Pánovi!

Pokiaľ ide o zdravie, túžbu byť zdravý a tak si zachovať život a nádej na pokračovanie života, má v srdci každý z nás a každý prirodzený človek. Túto túžbu dnes hojne využíva farmaceutický priemysel, ktorý má lieky na všetko…Často na dobrý chlieb, dobrú vodu a vzduch a to, čo je od Pána Boha stvorené ako dobré- zabúdame, a veríme viac tabletkám!?
Popri túžbach po zdraví a dobrých veciach, nech pre nás platí aj v novom roku: Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje!
S Kristom dokážeme na všetko pristať,a byť radostní aj vtedy, ak máme toho menej ako iní, menej ako tí, ktorým sa mamona stala božstvom.

A napokon, milí bratia a sestry, ak by prišla aj skúška najvážnejšia a najťažia, držme sa neochvejne vyznania:
“Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou a Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.”
(Ž 23)

Jedným slovom, všetko môžeme v Kristu, ktorý nás posilňje!
S Kristom sa vždy radovať, s Kristom pristať na tom, čo máme a s Kristom Pánom prekonať všetky skúšky. S Ním napokon aj vojsť do Jeho kráľovstva úplnej a večnej radosti!
V tomto zmysle vám želám požehnaný nový rok! Amen

Nový rok Pánov 2014 – Sobotište – Ľubomír Batka, ev.farár

Komentovať