Nositeľ radosti

Nositeľ radosti
Kriste,
u jasieľ Tvojich stojíme,
pokorne sa Ti koríme,…
Ó, príjmi nás z lásky, z milosti
dnes, v tichý večer radosti,
príjm ľud svoj, dietky oddané
a maj nás v svojej ochrane! Amen (M.R)

Lk 2, 10-12:
“Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, (11) lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. (12) A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach”. Amen

Drahí bratia a milé sestry v Kristu Pánu, milí priatelia a milé deti!

Čas vianočný, čas radosti, veselosti nastal požehnaný!
Vianoce sa v našich rodinách začínajú dňom, ktorý naši predkovia nazvali Štedrý deň. Tým kľúčikom a zvončekom, ktorý naplno ohlasuje príchod najvzácnejších sviatkov, je však práve tento večer, ktorý má podobne výstižné a pekné označenie: Štedrý večer.

Štedrejšie ako inokedy sa zapĺňajú aj chrámy a kostoly, keď ľudia ochotnejšie prijímajú pozvanie aj k spoločnému duchovnému stretaniu a stolovaniu. Jedinečná atmosféra panuje najmä v rodinách pri slávnostnej a výnimočnej štedrej večeri. Azda všade sa štedrovečerné stolovanie začína rozlomením oblátky, ktorá nás upomína na Toho, ktorý povedal o sebe: “Ja som chlieb života”, ktorý sa narodil v Betleheme, Dome chleba. Okrem vzájomných darov a darčekov, prináša Štedrý večer temer všade najmä viac pokoja, vzájomnej pozornosti a spolupatričnosti. Mnoho úprimných slov i dôkazov o láske a dôležitých vyznaní, na ktoré sme inokedy skúpi, alebo zábudliví ich vysloviť.

Jeden z mnohých zvykov, ktorý sa v mnohých rodinách praktizoval a pretrváva dodnes bol zvyk, že sa na stôl prestrelo o jeden tanier viac, ako je počet rodiných spríslušníkov, ktorí sa pri štedrovečernom stole stretávajú. Je to znak, že myslíme aj na iných, na niekoho neznámeho, možno náhodného hosťa, ktorý hľadá odpočinok, alebo ľudské prijatie.

Nepochybne, milí priatelia, je tu niekto, kto také prijatie skutočne hľadá. Kto chce prísť opäť do každej rodiny, domácnosti, do každého domu. Chce prísť i k tým, ktorí sú sami, lebo i takí ľudia sú okolo nás. A tento Hosť chce byť prijatý a vypočutý, aby nás potom On sám nás štedro hostil, sýtil, obdaroval a rozradostil.
Kde tento tajomný, neviditeľný a predsa skutočný Hosť nepríde, kde nie je pozvaný, kde je možno prijímaný vlažne, alebo aj chladne a bez lásky – tam sa netlačí. Nedomáha sa prijatia nasilu, nedobíja sa do dvier.

Je povšimnutia hodný už jeho prvý príchod k ľuďom. Neprišiel ani pešo, ani na na saniach, ani v bojovom voze, ani v nejakom luxusnom koči. Vybral a vyvolil si príchod, ktorý je prirodzený pre každého človeka prichádzajúceho na svet. Prišiel k nám v ľudskom telíčku novorodenca, nemluvňaťa. Narodil sa z ľudskej matky.

Tak sme aj my prišli na svet, keď sme sa narodili zo života našich matiek. “Narodil sa vám”, povedali pri Jeho príchode poslovia betlehemským pastierom. Ide o príchod celkom prirodzený a bežný. Každý človek, každé dieťa je jedinečné, neopakovateľné. Na svete nie sú dvaja úplne rovnakí ľudia, aj keď sú to napríklad dvojičky. Každý človek je originály, ale na svet prichádzame rovnako. Narodením.

Originálny a povšimnutiahodný je preto aj Ten, o ktorom hovoríme a na ktorého nemôžene dnes nemysieť! Muž menom Micheáš kedysi o Ňom povedal slová, ktoré sme dnes počuli v prvom svedectve: “Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. “ Takým pôvodom sa nemôže pochváliť nikto. Rodokmene sú dnes opäť v móde a sú populárne. Ale tento Hosť, nemá predkov. On sám je Počiatkom všetkého.

Mojžiš však v druhom Žalme pripomína, že predsa len je Synom. Je Synom neviditeľného, mocného Boha Stvoriteľa. “Ty si môj Syn, ja som Ťa dnes splodil”. (Ž 2) Je plný moci, Kráľ nad kráľmi najmocnjší. Je Pán pánov. Neviditeľná ríša neba je Jeho vlasťou, miestom Jeho prebývania a celý vesmír je Jeho podnožou.

Jób, človek známy svojim veľkým utrpením, pripomína že :” aj všetko pod nebom je jeho /Jób 41, 3/ Jób neprepočul otázky, ktoré od Neho dostal: “Kde si bol, keď som kládol základy zeme? –
“Kde si bol, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania” ? (38, 7) “Keď som moru vyznačil medze”?

Každého z nás sa môže podobne ako Jóba spýtať: ”Môžeš zviazať ty hviezdy Plejád? Na ničom zavesiť Oriona” ? (v.31) Ten, ktorý prišiel na svet a narodil sa v plnosti času je Mocný Stvoriteľ. Ten, ktorý “riekl a stalo sa”. Ktorý povedal slovo a povstal svet! Ba ešte viac: “Keby vzal späť svojho ducha a odňal by svoj dych, skonalo by naraz každé telo a človek by sa vrátil do prachu”.

Ak si človek v určitej chvíli možno uvedomí, že ide o slová vážne, ktoré sa naplnili pri toľkých našich rodičoch a prarodičoch a naplnia sa raz pri nás, spoznávame, kto sme a čo sme. Že každý z nás je “Adam”. Človek, z prachu zeme. V jednu noc prišiel tento Jedinenčný Hosť k tomuto svetu a k človeku. Kto by sa nebál? Kto by sa nezatriasol vo svojej bezmocnosti pred Mocným?

Betlehemskí pastieri sa nebáli byť v noci na poliach a strážiť pred dravou zverou svoje zvieratá. Ale inou vecou bolo obstáť pred Tým, ktorý dal ohlásiť svoj príchod a je pritom Pánom zeme, ale najmä Pánom ich životov.
Počuli sme však dôležité a významné slovo: “ Nebojte sa!
Týmto slovom sa začali prvé Vianoce. Neboj sa, – ak myslíš na hlbiny vesmíru, na počiatok, či koniec vecí, alebo na to, kto a čo v skutočnosti si.

Milí priatelia! Tak radi sa ľudia pýšia a hrdia všeličím: majetkom, postavením, titulmi, šikovnosoťou, ženy krásou, mladí muži svojou silou.Ale v skutočnosti je každý človek ako ten prvý Adam.

Adamovi potomkovia vedeli a vieme to aj my, že sa v skutočnosti nemáme až tak čím chváliť! Všekto, čo sme a máme je iba dočasu. A to, čo držíme v rukách, je nám iba prepožičané. Preto bolo a je dôležité to povzbudenie od Toho, kto je večný, mocný a živý na veky vekov! Nebojte sa!

Lebo Hosť, ktorý prišiel, ukázal svoju pravú tvár a podstatu. Človek si svoje múdrosti, svoje filozofické, či teologické konšrukcie a myšlienky musí jednoducho poopraviť. Ten Neviditeľný a predsa skutočne vždy prítomný je jednoducho iný! Predovšetkým – On je Spasiteľ. Preto je NOSITEĽ RADOSTI.
Je Záchranca tohoto sveta, ktorý človek nevie zachovať v jeho pôvodnej kráse, nevie ho zveladiť a premeniť na kvitnúcu záhradu. Isteže, sem- tam sa nám nejaký kúsok zeme, svoju záhradku, sad , možno podarí zvládnuť, vysadiť kvetmi – ale za bránkou, za plotmi , ktorými sa ľudia radi ohrádzajú je to už inak…

Bolo by možné položiť aj takúto otázku: pred kým to ľudia vlastne stavajú toľké ploty a ohrady, ak sú všecti, ako tvrdia, dobrí? Ak sú: láskaví rodičia, dobrí manželia, milujúci príbuzní, prajní susedia, dobrosrdeční zamestávatelia a poctiví zamestnanci, štedrý sponzori a donátori?

V skutočnsoti pravým Darcom všetkých dobrých darov, Darcom života, Darcom odpustenia hriechov, Darcom, ktorí naše dlhy lásky a premeškania štedro vyplatil a vypláca je iba Jeden: BOH v Ježišovi! Kristus, Pán.
Narodil sa a prišiel ako nemluvňa, v poníženosti, skromnosti, v hlbokej pokore. V pokore, ktorá je pravá a preto neodpudzuje falošnou pozlátkou, nafúkanými slovami, vyvyšovaním seba a ponižovaním iných. Takto sa dal a dáva poznať vždy nanovo, každej novej generácii Boh a Pán!
“Toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach!”
Kto chce teda poznať Boha a prijať ho ako Hosťa, ktorý v skutočnosti je vždy Hostiteľom, nech sa pozrie do betlhemských jaslí! Pravda, aj nad jasľami sa treba aspoň trošku skloniť. Ten kúsok pokory ale nikomu neublíži. Tá kvapka pokory znamená, že sa staneme obdarovanými! Štedre a bohato obdarovanými. Darmi pre telo i pre dušu. Najväčšími darmi, ktoré ponúka sú: láska, radosť, dobrotivosť, pokoj, nežnosť, krotkosť, zdržanlivosť! (G 5,22-23)

Ak tohoto Hosťa prijímame, keď klope a prihovára sa nám tu, i pri našich stoloch, kde máme prestreté aj pre Neho, prijímame aj bohatstvo, štedrosť Jeho darov. Kristov príchod bol darom najštedrejším! Je štedrým aj dnes, ak Ho pozveme, ak sa z jeho príchodu v Duchu Svätom, v Slove a sviatostaich tešíme a radujeme. Ak Mu ďakujeme a dobrorečíme.

Milí priatelia, bratia a sestry!

Príchod večného Boha v Synovi, Ježišovi Kristovi bol a zostáva Darom prvého i dnešného Štedrého dňa a večera. Darom bohatým i krásnym. Nech nás všetkých Kristus Pán obdarí a rozradostí nanovo v dnešný večer, zajtra, vo výročný deň Jeho narodenia i v celom časnom živote.
A potom i v živote v Jeho sláve. S Ním i s tými, ktorí Jeho milosť, štedrosť, lásku a pokoj s dôverou prijali. Ktorí práve preto budú s Ním stolovať i v radosti večnej. Amen

Štedrý večer 2013- Sobotište, Rovensko – Ľubomír Batka st.

Komentovať