Anjeli z nebies výsosti…

Anjeli z nebies výsosti…

Anjeli z nebies výsosti / priniesli nám zvesť radosti:
hľa, Dieťatko utešené / v jasličkách je položené.

Už Micheáš predpovedá: / V Betleme, meste Dávida
narodí sa vám Mesiáš, / Ježiš Kristus, Spasiteľ náš.

Z príchodu Jeho tešme sa, / sklonili sa k nám nebesá,
Priodial Boh rúchom tela, / večnú milosť, Spasiteľa.

Čo hriech, čo smrť ublíži nám? / S nami je v každom kríži Pán!
Hoc diabol sťa lev obchodí, / Syn Boží nás vyslobodí.

Zostane Boh navždy s nami, / lebo sme jeho dietkami,
preto sa spolu radujme, / za dar spásy Mu ďakujme.

Sláva Bohu na výsosti / za dar nesmiernej milosti,
že dal nám Syna milého / v ľudskom tele zjaveného.

Martin Luther 1539 ESP č.38

Požehnaný hod vianočný!

Komentovať