Zverejnenie štatistických údajov Evanjelickej cirkvi a.v. ?

Na internetovej stránke Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa objavili čerstvé štatistické údaje ohľadom jednotlivých registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

Zaujímali ma finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu jednotlivým cirkvám, čo je zverejnené v tejto súhrnnej pdf-tabuľke.

Angažovaný občan sa zaujíma i o detailnú štruktúru štátnych výdavkov pre jednotlivé cirkvi. Preto podľa tejto webovej stránky ministerstva sa pozrieme na tri cirkvi na Slovensku s najvyššími výdavkami za rok 2012: rímsko-katolícku (21,540 milión EUR), grécko-katolícku (3,784 milión EUR) a napokon evanjelickú a.v. (3,695 milión EUR).

Rímski katolíci poskytli na web svoje štatistické údaje, podobne aj grécki katolíci. Z publikovaných štatistických dát sa dá dozvedieť napríklad o počtoch slúžiacich duchovných, počtoch študentov teológie, materiálnom a finančnom zabezpečení, o počte veriacich (aj počty tých, ktorí vstúpili a vystúpili do cirvi) a ešte iné informácie utriedené podľa príslušného kalendárneho roka.

Avšak keď som klikol na Evanjelickú cirkev a.v. , vidím v dolnej časti “štatistika” text “KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením”.

Pýtam sa ako občan – keď verejne pôsobiaca Evanjelická cirkev a.v. poberá nemalé prostriedky zo štátneho rozpočtu na platy svojich duchovných a prevádzku svojich ústredí, prečo nezverejní – ako vyššie zmienené cirkvi – aj detailnejšiu štatistiku, ako ich využíva ? Predpokladám, že niet čo zakrývať, že všetky finančné toky z verejných peňazí prebiehajú v EC a.v. podľa platných zákonov nášho štátu.

———————————————————————————————-

Doplnenie 27.11.2013.
Z odpovede na môj ímejlový dotaz, označenej ako MK-3503/2013–310/21056, citujem:

“V súlade s ustanoveniami § 30 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov majú spravodajské jednotky právo poskytnúť alebo neposkytnúť súhlas so zverejnením dôverných údajov o svojej organizácii, ktoré uviedli v ročnom štatistickom zisťovaní KULT, na internetových stránkach Ministerstva kultúry Slovenskej republiky”

a “…V tejto súvislosti je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oprávnené zverejniť len údaje ku ktorým má predmetný súhlas”.

Inými slovami, EC a.v. neposkytla súhlas k zverejneniu svojich štatistických údajov.

Komentovať