Aktuálne znenie cikevnoprávnych predpisov ECAV

Aktuálne znenie cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vydal Tranoscius 2013. Spracovania aktuálnych predpisov do jednej knihy sa ujal brat Ján Bunčák, farár v Trenčíne a postupne do pôvodného textu cirkevnoprávnych predpisov povkladal ich novelizácie. Následne sa urobili aj ďalšie korektúry a doplňky. Publikácia pozostáva z aktuálneho znenia cirkevných ústavných zákonov, cirkevných zákonov, cirkevných nariadení, zásad a rozhodnutí Osobitného senátu Generálneho súdu. Na konci každého predpisu je uvedený konkrétny dátum jeho účinnosti, aj novelizácií.
Publikácia má poslúžiť a byť k dispozícii každej COJ, ale aj jej predstaviteľom, syynodálom, členom cirkevných súdov, sudcom, ba aj členom cirkvi pre všeobecný rozhľad.
Treba poďakovať bratovi Jánovi Bunčákovi za mravenčiu prácu, a tiež Právnemu výboru za rozhodnutie vydať túto publikáciu.
Mal by ju poznať aj každý presbyter a volený funkcionár ECAV. Všeobecne totiž platí, že je u nás veľmi nízke právne vedomie členov cirkvi, ba aj volených funkcionárov. To spôsobilo a spôsobuje až doteraz množstvo strateného času pri rokovaniach COJ na všetkých úrovniach, ale aj mnoho nedorozumení a napätia z krívd, ktoré sa stali, alebo dejú porušovaním CP.

Komentovať