Nemožné – možným!

Nemožné – možným!
Mk 10, 17 – 27:
“Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?
Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. (19) Znáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, nepoškodíš, cti si otca i matku; (20) Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. (21) Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď, vezmi kríž a nasleduj ma. (22) Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku.
(23) Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky! (24) Učeníci však žasli nad Jeho slovami. Ale Ježiš im znovu odpovedal a riekol: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho tým, čo dúfajú v majetok. (25) Ľahšie prejsť ťave uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. (26) Oni ešte väčšmi užasli a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený? (27) Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.” Amen

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Keďže sa slová kázňového textu dotýkajú najväčšieho božstva tohoto sveta, ktoré má vo určite veľa vyznavačov, dovolím si na úvod niekoľko slov na odľahčenie vážnej témy. V USA prebiehala pred časom anketa o najvtipnejšiu odpoveď na otázku: Čo by si chcel povedať Billovi Gatesovi? Všetci iste viete, že ide o jedného z najbohatších ľudí na svete, známeho však aj ako veľkého ľudomila. Prvé miesto získala odpoveď istého žiaka. Znela nasledovne: “Dobé ráno, otecko”!

Mať bohatých rodičov, bohatého strýčka, tetu, vyhrať prvú cenu v lotérii a podobne, je veľkú túžba mnohých. Je za ňou túžba po bohatstve, majetku a peniazoch. Často je táto túžba bičovaná až do krajnosti, takže jej ľudia podriadia celý svoj život. Aj navonok ušľachtillé záľuby, koníčky a hry majú neraz v pozadí práve takúto túžbu. Je azda až nadbytočné spomínať množstvo podvodov, mega krádeží, tunelovaní spoločností, ale aj násilných činov, včítane vrážd, ktorých sa ľudia dopustili práve pre naplennie tejto túžby: mať veľký majetok. Vládnuť miliónmy a miliardami.

Je zaujímavé, že mnohí ľudia, ktorí veľmi chceli dosiahnúť bohatstvo a slúžili božstvu mamony za každú cenu, tak tento cieľ aj dosiahli a dosahujú. Nie je divné, ako ľahko a zdanlivo bez straty dobrého mena dosiahli mnihí svoj cieľ? Nuž, knieža tohoto sveta vie, že bohatstvo je veľkých lákadlom pre srdce ľudí a že pomerne ľahko zamenia túžbu po Bohu, za túžbu po mamone. Rád im túto túžbu plní a preto sa aj mnohí stali vazalmi pokušiteľa. Táto služba je staronovým náboženstvom pohanov, ale aj spohanštelých kresťanov. Mnoho rodín padlo za obeť pokušiteľovi, ktorý hovorí: ” Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať”. Ale aj mnoho štátov a celých generácií je presvedčených, že sme tu preto, aby sme bohatli len materiálne stále viac, stále rýchlejšie a stále s menšou námahou. V preambule Ústavy SR sa nehovorí len o cyrilo- metodskom duchovnom dedičsve a historickom odkaze Veľkej Moravy, ale aj o hospodárskej prosperite ako cieli života našej spoločnosti.

Nie samotné časné hodnoty a bohatstvo je hriechom! Hriechom sa stáva však stáva vtedy a tam, kde začne človek veriť a dôverovať v majetok a stane sa mu prioritou života. Samotné bohatsvo tejto zeme jej dary nie sú sami o sebe hriechom. Smieme v nich vidieť dary nášho nebeského Otca, ktoré ľudstvu na zemi pripravil. Ale ak preň zabudnú ľudia na samotného Pána Boha, ak začnú dúfať a veriť viac v samotné bohatstvo, ako v Darcu, tam začína bujnieť koreň hriechu. Z neho vyrastá mnoho všelijakých iných hriechov a zla. Takto totiž hovorí aj apoštolské slov, že “ koreňom všetkého zla je milovanie peňazí”. Teda nie samotné peniaze či majetok je sám osebe zlom. Zlom, hriechom a nebezpečnou pascou je milovanie peňazí. Ak zabudne kresťan, možno už vo svojej mladosti, pri príprave a vstupe do života na hodnotu a veľkosť Božieho kráľovstva, je to vážny, neraz aj tragický omyl. Nemusíme to spoznať a vidieť hneď. Mnohí to spoznávajú až na samom konci života. Vtedy je to viac ako ťažká chvíľa pre človeka, ako sme to možno spoznali viacerí, ktorí sme boli pri lôžku umierajúceho.

Rozhovor Ježiša s mladým človekom, ktorý zdedil po rodičoch slušné imanie dospel do takého bodu, keď mohol pochopiť aké je vlastne učenie Kristovo o vzťahu k majetku. Nie majetok samotný, ale jeho milovanie a neochota vzdať sa čohokoľvek je väzením, ba až otroctvom. Na druhej strane, dôvera v Božiu starostlivosť a v dar spásy v Ježišovi je hodnotou, ktorú človek sám získať nemôže. “Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho tým, čo dúfajú v majetok. Ľahšie prejsť ťave uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho”. (v.24-25) Znamená to, že tí, ktorí v moc a všemohúcnosť majetku veria a spoliehajú sa naň, možno na svoje skutky, do kráľovstva Božieho nevojdú.

Bratia a sestry! Často počujeme hovoriť, že za peniaze je možné dosiahnť všetko. Isté je, že na tomto svete človek môže za peniaze dosiahnúť mnoho. Môže mať moc, môže korumpovať, môže si budovať svoj imidž ako chce, môže manipulovať ľudí, ktorí ho obdivujú pre jeho šikovnosť a úspešnosť. Takí mu obyčajne aj ticho závidia a chcú byť ako on. Človek však nemôže imaním a priľnutím k majetku dosiahnúť jedno: Vojsť do kráľovstva Božieho! Pre bohatého mladého človeka to bolo nečakané zistenie. Nevieme, ako to s ním nakoniec skončilo. Istú nádej dáva výrok evanjelistu, keď hovorí, že si ho Pán Ježiš zamiloval. Možno napokon neurobil to, čo Ježiš hovoril a nevzdal sa všetkého. Možno urobil to, čo urobil bohatý Zacheus. Že zistil a spoznal, že polovicu majetku nepotrebuje a môže ho použiť na pomoc iným. Kým človek žije, túto možnosť a šancu má a ak chce, môže konať tak, ako chce Boh .

V súvise s nasledovaním Ježiša Krista a s morálnym hodnotením človeka, prináša nám dnešné slovo Písma ešte jednu, azda ešte prekvapujúcejšiu zvesť. Zbavuje nás jednej mylnej ilúzie, ktorej môžu podľahnúť práve tí, ktorí za Kristom Pánom idú, ktorí Ho nasledujú a snažia sa plniť Božie prikázania. Mnohí si o sebe myslia, a aj to hovoria: som dobrý kresťan, som dobrý evanjelik. Plním prikázania a na svoje skutky môžem byť hrdý. Bohatý mladý človek oslovil Ježiša výrazom: “Dobrý Majstre”. Ježiš však hovorí: “Prečo ma menuješ dobrý? Nikto nie je obrý, jedine Boh”!

Toto sa mnohým zle počúva a ťažko prijíma. A predsa je to pravda. Je tu teda pravda nielen o Pánu Bohu, ale aj o nás. Aj učeníkov toto slovo Pána Ježiša hlboko zasiahlo. Nasledovali Ježiša a zrejme si mysleli: my sme tí, ktorí sú dobrí, veď konáme to, čo che On a čo chce Boh. Ide tu teda aj o otázku skutkov človeka.
Je zrejmé, že na nich si nikto nemôže zakladať, pokiaľ ide o spásu a večný život. Spasenie a život večný je vždy darom Božím, darom milosti. Skutkami, a to ani tými mravnými a dobrými človek spásu nedosiahne.
“Kto teda môže byť spasený”? – Tak sa pýtali učeníci a tak sa pýtame aj my. Ježiš hovorí jasne: “U ľudí je to nemožné”. Ani dobrí ľudia, ani múdri ľudia, ani svätci nemôžu dosiahnuť spásu sami, svojím úsilím. Aj keby si dal človek “telo spáliť”, ako hovorí ap. Pavel, alebo aj keby rozdal rozdal všetok svoj majetok…nič to nepomôže! (1 Kor 13, 1nn) U ľudí je to nemožné!

Na tomto výroku Pána nemôže človek nič zmeniť. Môžeme ho však vo viere a v pokore prijať, ako neužitoční služobníci. U ľudí je to nemožné – ale nie u Boha! U Boha je možné všetko. U Pána Boha je aj spasenie darom istým a bezpečným. A je to možné aj u Jeho Syna, ktorý plní poslanie svojho nebeskéo Otca.

Milí bratia a sestry!

Preto sme aj v dnešnú nedeľu tu v chráme! Smieme počuť nielen slovo zákona, ale aj slovo evanjelia. Zákon nás usvedčuje z hriechu a vidíme, že spasenie nie je z nás. Ale je darom milosti z Božej strany. Smieme ho prijať s pokorou, vďakou a dobrorečením. Chváľme za to Pána. Ďakujme Mu za milosť, za Jeho kríž, obeť a dielo vykúpenia. Buďme Mu vďační až do smrti za dar Jeho dokonalej, nevýslovenej a vernej lásky. Držme sa Jeho slova s dôverou: “Buď verný až do smrti a dám ti veniec života”! Amen.

18.nedeľa po Svätej Trojici – Rovensko, Sobotište 2013- Ľ.Batka st.

Komentovať