Hľadači pokladov

Hľadači pokladov
Mt 13, 44- 46:
“Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.
Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; (46) keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.

Bohumilí kresťania!

Len málo ľudí na svete ako svoje povolanie, či zamestnanie uvádza: hľadač pokladov. Na druhej strane by bol každý človek rád, keby nejaký väčší, či menší poklad našiel a tajne dúfa, že sa mu to možno raz podarí. Alebo chce nájsť aspoň nejakú cennú vec, ktorú budú ostatní obdivovať. Túžba hľadača pokladov drieme v každom človeku.
Takúto túžbu a svoj detský sen premenil na skutočnosť najznámejší nálezca na svete Heinrich Schliemann. Archeológ a objaviteľ Tróje, o ktorej existencii väčšina sveta pochybovala. Zárovň v r.1871 v Tróji objavil obrovský zlatý poklad nádherných šperkov, o ktorom si myslel, že je to bájny poklad kráľa Prima. Neskôr sa ukázalo, že ide o poklad ešte o tisíc rokov starší. Bolo to niekoľko desiatok ticís zlatých šperkov a diel, zhotovených z čistého 23 karátového zlata.

V súčasnosti sa mnohí muži a ženy venujú najmä hľadaniu pokladov pod morskou hladinou, kde sa potopili lode, prevážajúce v stredoveku zlato a iné cennosti. Mnohým sa takéto poklady podarilo nájsť. Cenu však majú aj predmety z potopeného svetoznámeho parníka Titanik.
Aj v Senici bol nájdený zlatý poklad pri oprave budovy dnešnej Poisťovne v r.1962, ktorý bol ukrytý v starom hlinenom krčahu v pivnici. Robotníci ho vyviezli na kopu hliny bez toho, že by si ho všimli. Poklad, vyše tisíc mincí zo stredoveku, našiel rómsky chlapec.
Cenné a vzácne sú aj jednotlivé zlaté predmety. Myjavský CZ opatruje zlatý kalich, ktorý roľník prerezal pluhom keď oral. V čase stredovekého prenasledovania ho evanjelici ukryli a našiel sa iba takouto šťastnou náhodou.

Pán Ježi pozná túžbu i radosť človeka, ktorý takýto skrytý poklad na poli nájde. Aby sa stal nálezca jeho právoplatným vlastníkom, “ide a kúpi to pole”. Dá sa predpokladať, že to pole kúpil za cenu, ktorú by nikto iný za kus pôdy nedal a neponúkol. On však navrhne cenu, ktorá sa nedá odmietnuť. Možné je, že pri takej kúpe bude v očiach ľudí i pôvodného majiteľa vyzerať ako čudák, či možno hlupák. Ale nálezca, ktorý vie o poklade, ktorý je v tom poli skrytý, nedbal zrejme na vonkajšie narážky, či urážky. Naopak, je šťastný, že to pole kúpil a že to, čo je skrytou, ale najväčšou hodnotou ktorá zmení jeho život, jeho prítomnosť i budúcnosť, takto získal.
Pán Ježiš hovorí, že takto si počína každý Jeho nasledovník, ktorý objavi v Ňom samom Kráľa a tak aj kráľovstvo trvalej, večnej ceny a hodnoty. Lebou takou hodnotou je kráľovstvo nebeské, o ktoré prosíme v modlitbe Pánovej: “Príď kráľovstvo Tvoje”!

Ak hľadáme toto kráľovstvo, všetky ostatné hodnoty majú popri ňom iba obmedzenú hodnotu. Žiadna iná vec a žiadne množstvo peňazí, ktoré sú božstvom mamony pre svet a ľudí tohoto sveta nemá tú moc a hodnotu, ktorej by sa kresťan nedokázal vzdať preto, aby získal večný život a účasť v kráľovstve Kristovom a Božom. Nájdenie a objavenie Ježiša, ako drahého pokladu pre nás, je dielo Ducha Svätého v nás. Ak sme Ježiša ako Kráľa a Jeho kráľovstvo našli a prijali, a všeličo iné radšej opustili, možno aj my sme a zostaneme v očiach ľudí tohoto sveta čudákmi, či bláznami.

Na druhej strane, svet nepozná veľkosť a hodnotu radosti a pokoja, ktorý tento objav prináša. Po šťastí a radosti túži každý človek. Mnohí sú sklamaní, ak ich ani najväčšie bohatsvo nedokáže naplniť pravým šťastím, radosťou a pokojom. Ak sú vždy plní nepokoja a dravej túžby po pokladoch tohoto sveta. Zostanú ako prázde hrnce, do ktorých je možné naliať akékoľvek množstvo vody a nikdy sa nenaplnia. Vždy budú prázdne. Napokon príde chvíľa, keď spoznajú svoj omyl a toto vytriezvenie býva bolestné. Cirkevný otec Aurelius Augustín vo svojich Vyznaniach napísal: “Nespokojné je srdce naše, kým nespočinie v Tebe, ó Bože”! A apoštol Pavel hovorí: ”Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi poklám za stratu. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, Pána. Preň som všetko stratil”. (Fil 3, 7, 8)

Milí bratia a sestry!
Mohlo by sa zdať, že nájsť pravý poklad je iba vecou náhody a akéhosi slepého šťastia človeka. Tak, ako sa to stáva pri nájdení nejakého pokladu pri činnosti, ktorá ani nebola prvotne zameraná na poklad. Stala sa skutočnosťou napríkla popri renovácii domu, hradu, pri kopaní a práci na poli, či pri nejakej inej činnosti.
Pán Ježiš hovorí a naznačuje, že to naozaj šťastie je. Ba viac, je to milosť. Niečo, na čom nemá človek vlastne žiadnu zásluhu. Dostáva sa mu veľkej hodnoty úplne zadarmo, akoby náhodou, bez vlastného pričinenia. Tak je to vždy vtedy, keď získame vieru a nádej v Synovi Božom. Keď objavíme v Ňom: “ cestu, pravdu i život!

Je tu však, drahí moji, aj to druhé podobenstvo, ktoré hovorí, že podmienkou nájdenia tej najväčšej hodnoty je aj jasná túžba a cieľ. V tomto druhom podobenstve sa hovorí o niekom, kto išiel, predal všeto čo mal. Všetkého sa vzdal, i toho posledného, aby získal drahocennú perlu.

Je niekto taký, kto toto urobí? Kto to dokáže? Kto sa vštkého vzdá, kto všetko obetuje, aby našiel, získal jednu cennú perlu a potom sa z nájdenej perly radoval? Kto je tým, čo sa všektého vzdal, kto všetko obetoval, aby získal do svoje zbierky drahocennú perlu?

Bratia a sestry!
Tu si musíme uvedomiť, že je iba jeden taký, ktorý to nielen dokáže, ale to aj dokázal a urobil! Ktorý sa vzdal všetkého, aby našiel a do svojej zbierky zaradil jednu – jedinú perlu.

Je to Ten istý, ktorý nechal 99 oviec v košiari a išiel hľadať stratenú ovcu. Ten, ktorý všetko obetoval, aby našiel a získal perlu, ktorú chce mať a tešiť sa z nej a jej prinesenia do svojho domu. To je reč o Tom, ktorého chudobou sme my zbohatli. Ten, ktorý nás veľmi draho kúpil a veľa zaplatil za nás! Ten, kto to zrniečko piesku obalené perleťou si cení tak, že dal zaň všetko. Boh Otec, ktorý tak miloval svet, že dal všetko pre nás, áno, aj svojho jednorodeného Syna.

To nie je náhoda, to je najväčšia možné milosť. To je láska Toho, kto nás hľadá ako vzácne perly a zhromažďuje ich vo svoje zbierke. Pre ich získanie obetoval život svojho Svätého, aby nás našiel a aby sme Mu patrili. Takým je Božie konanie pre nás! Taký je náš Boh a Otec nebeský, ktorý urobil všetko preto, aby sme boli Jeho vlastní, aby sme žili pod Ním v Jeho kráľovstve vo večnej radosti a blaženosti.

Nie my, ale On nás hľadá a nachádza a my smieme žiť v radostnej nádeji, že sme hľadaní a budeme nájdení pre kráľovstvo Božie, pre spoločenstvo s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Kráľovstvo Božie nie je iba o našom hľadaní, ale najmä o hľadaní Toho, ktorý sa nás nevzdal a nás stále hľadá, aby nás priviedol do svojho nebeského, večného domova. Jemu česť a chvála naveky! Amen.

9.nedeľa po Svätej Trojici – Rovensko, Sobotište 2013- Ľ.Batka st.

Komentovať