Za bratom farárom ThMgr.Jaroslavom Moncoľom

Dňa 5.7.2013 dokonal časnú púť brat farár Jaroslav Moncoľ,
ktorý žil na odpočinku u svojej dcéry na fare v Uhorskom. Posledná rozlúčka so zosnulým vzácnym bratom sa konala dňa 9.júla. V prítomnosti pozostalej rodiny, bratstva z oseniorátu a mnohých veriacich sa so zosnulým rozlúčil brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Poďakoval Pánu Bohu za jeho život a všetko, čo vykonal pre cirkev. Čitateľom ev.portálu bol známy ako autor knihy: Zákon a Evanjelium. Trpezlivo niesol všetky ťarchy života v duchu slov Písma:”Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si Ho”. ( Mk 8, 34-35).
Z Božej milosti sa dožil: 84 rokov, 7 mesiacov a 19 dní. Nech mu privolá Pán:” Správne a dobre verný služobník, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho Pána”!

Komentovať