Dobré zamyslenie z EVS

Horlivosť začína doma – 11. jún
Charles Spurgeon
„…cudzinci vtrhli do svätýň domu Hospodinovho.”
Jeremiáš 51:51

Toto hovorí o zahanbení Božieho ľudu, pretože bolo strašnou vecou, že muži vtrhli na sväté miesto vyhradené iba pre kňazov. Všade okolo nás vidíme podobný dôvod k smútku. Koľko bezbožných mužov je vyučovaných s úmyslom vstúpiť do služby! Aká zarmucujúca lož je, že náš celý národ je podľa mena kresťanský! Aké strašné je, že neznovuzrodení sú vysviacaní a v našich zboroch je taký nedostatok poriadku. Ak tisíce, ktoré budú čítať tento text, vezmú dnes túto vec pre Pána Ježiša, On zasiahne a odvráti zlo, ktoré inak padne na Jeho Cirkev. Znehodnocovať Cirkev je ako znečisťovať prameň, liať vodu na oheň, klásť kamene na úrodnú zem. Nech máme milosť udržiavať každý svojím vlastným spôsobom čistotu Cirkvi, ako zhromaždenia veriacich a nie ako nezachráneného spoločenstva neobrátených ľudí.

Naša horlivosť však musí začať doma. Skúmajme seba, či môžeme jesť pri Pánovom stole. Pozrime sa, či máme svadobné rúcho, aby sme neboli cudzinci v Pánovej svätyni. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených, cesta je úzka, brána neveľká. Nech mám milosť prísť k Ježišovi správne, s vierou Božích vyvolených. Ten, ktorý zrazil Úzzu, pretože sa dotkol truhly zmluvy, stráži svoje sviatosti. Skutočný veriaci môže slobodne pristúpiť, cudzinec ale umrie. Skúmajte svoje srdcia, tí, ktorí pristupujete ku krstu alebo stolu Pánovmu.
„Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky!”

Komentovať