Pastiersky list Zboru biskupov k svätodušným sviatkom 2013

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku
Prvá slávnosť svätodušná 2013

Milí bratia a milé sestry v Kristu!

Srdečne Vás pozdravujeme pri príležitosti svätodušných sviatkov, ktoré nám pripomínajú,
z vôle koho cirkev vznikla, kto ju zmocňuje pri plnení Kristovho odkazu a zapaľuje oheň viery v ľudskom srdci. Cirkev je Božím dielom. Vznikla, žije a napreduje v moci Ducha Svätého, ktorý nás skrze zvesť evanjelia povoláva na cestu viery, osvecuje jej pravdy, posväcuje v usmernení nášho života a dáva silu zachovať vieru až do konca.
Svätiť svätodušné sviaty v cirkvi znamená nájsť novú odvahu na rozprestretie plachiet viery pre vanutie Ducha Božieho. To sa podľa biblického svedectva deje v spoločenstve veriacich, kde sa jednomyseľne na modlitbách (Sk 1, 14; 4, 31) skrze Božie slovo (Sk 10, 44) otvárame Božiemu zámeru. Nachádzajme si preto vždy čas na spoločenstvo s Pánom Bohom v chráme aj v našich rodinách, lebo obnovujúca moc Svätého Ducha preniká srdce pozdvihnuté v modlitbe k Bohu a myseľ, ktorú skrze Písmo preniklo svetlo Božej vôle.
Svetlo poznania v moci Ducha Božieho osvetľuje najtemnejšie zákutia našej duše. Ono “bodá v srdci” (Sk 2, 37), lebo v jeho žiare spoznávame, že aj my dnes, podobne ako Izrael v Ježišovej dobe, nanovo pribíjam Krista na kríž (Sk 2, 36). Toto poznanie nedáva priestor duchovnej pýche , ale pokore a poslušnosti. Preto varujme sa všetkých v cirkvi, ktorí v duchovnej pýche prezentujú samých seba. V práci v cirkvi dávajme priestor tým, ktorí v pokore a poslušnosti považujú iných za hodnejších ako seba (F 2, 3). Duch Pánov sa prejavuje v pokore a službe, preto dbajme na Ježišove slová:”Po ovocí poznáte ich”. (Mt 7, 16).

Charakteristickým znakom prejavu tých, ktorí sa nechali viesť Duchom Svätým, je
p r a v d i v o s ť. Duch, ktorého zasľúbil Ježiš svojej cirkvi, je totiž “Duchom pravdy, ktorého svet nemôže prijať; lebo Ho nevidí, ani nepozná”. (J 14, 17) Žijeme v spoločnosti, kde k l a m s t v o sa v širokom rozmere stalo akousi pracovnou metódou. Nepodľahnime tomuto vplyvu. Klamstvo rozbíja dôveru a narušená dôvera narúša spoločenstvo. Preto nedovoľme, aby nám “satan opanoval srdce, aby sme klamali” (Sk 5, 3). Netolerujme prípadné prejavy klamstva. Tým upevníme vzťahy a ukážeme, že sme vedení Duchom Kristovým.
Tento Duch nás, bratia a sestry, uspôsobuje k odvážnemu svedectvu. Písmo ukazuje, že v moci Ducha Svätého sa z ustráchaných učeníkov stali smelí svedkovia Kristovho vzkriesenia. (Sk 2, 40). Napriek odporu svojho okolia vydávali svedectvo o Kristovi, ktoré zmenilo svet. K nebojácnemu kresťanskému vyznávaniu viery v rodine, cirkvi aj spoločnosti Vás chceme, drahí veriaci, pozvať aj pripomenutím misie apoštolov Slovanov – Konštantína Cyrila a Metoda. 1150.výročie ich príchodu na naše územie si pripomenieme na slávnostnýh službách Božích na Branči 5.júla 2013, na ktoré Vás srdečne pozývame. Misia solúnskych bratov je pre nás dôkazom, že ovocie práce na Božom diele nikdy nezanikne, aj keby sa nám javilo ako pokazené. To nech je pre nás povzbudením v našom misijnom úsilí a dôkazom platnosti prorockých slov, že napredovanie cirkvi sa nedeje “vojenskou mocou, ani silou, ale Hospodinovým Duchom” (Zach 4, 6).

K prežitiu platnosti týchto biblických slov Vás počas týchot svätodušných sviatkov pozývajú Vaši v Pánovej službe oddaní

Milan Krivda, biskup ZD v.r., Miloš Klátik, gen. biskup v.r. , Slavomr Sabol, biskup VD v.r.

Komentáre k “Pastiersky list Zboru biskupov k svätodušným sviatkom 2013

  1. kantor

    ,,Toto poznanie nedáva priestor duchovnej pýche , ale pokore a poslušnosti. Preto varujme sa všetkých v cirkvi, ktorí v duchovnej pýche prezentujú samých seba. V práci v cirkvi dávajme priestor tým, ktorí v pokore a poslušnosti považujú iných za hodnejších ako seba (F 2, 3). Duch Pánov sa prejavuje v pokore a službe, preto dbajme na Ježišove slová:”Po ovocí poznáte ich”. (Mt 7, 16).”

    Tieto pastierske listy ja absolútne nemusím…ale predsa, toto ma veľmi zaujalo.:,Varujme sa všetkých v cirkvi ktorí v duchovnej pýche prezentujú samých seba.” Ďalej sa tam píše o pokore a poslušnosti…Keď si pomyslím čo všetko sa udialo a stále deje v našej bohumilej cirkvi (kauza Hvožďara, kauza Mozoľa, kauza…… ) a čítam riadky kde vrchnosť káže byť poslušným a pokorným..tak to vyvoláva úsmev na tvári a zároveň obavy do budúcnosti .. Áno, držme hubu a krok nad neprávosťami v cirkvi a Duch Svätý nás bude žehnať, tak nám to zasľubuje autor listu..vôbec nevadí , že sú vlastnou vrchnosťou znevažovaní najaktívnejší farári, či laici. Vôbec nevadí, že cirkvi ubúda členov a ich pastieri spia, vôbec nevadí, že sa zaoberáme taľafatkami a duchovno je mnohokrát prezentované ako heréza..vôbec nevadí, že… Kto prezentuje sám seba?? Kto je pyšný a kto pokorný? Kto sa bojí o miesto a kto o cirkev? Komu záleží na evanjeliu Kristovom zvestovanom v cirkvi a komu na bezprecedentom dodržiavaní predpisov a ich čo len malé narušenie , či porušenie trestá?
    Máme Svätodušné sviatky. Duch Svätý pozná Kristových učeníkov, veď nik nepovie Ježiš Kristus ak len nie v Duchu Svätom… Nech tento Duch pokoja a svätosti žehná a otvára duchovný zrak všetkým aj v našej cirkvi a dá jej znovu požehnanie.

Komentovať