Ospevujte Hospodina!

Ospevujte Hospodina!

IZ 12, 1- 6:
“Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. (2) Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. (3) S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. (4) V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národami, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. (5) Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. (6) Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!” Amen

Bohumilí kresťania!

Všetci, ktorí v zime kŕmili vtáčikov, malých Božích operencov, sú v apríli priam vo vytržení. Na úsvite smieme počúvať v záhradách, parkoch a niekto aj na kraji lesa nádherný ranný koncert, plný najrozličnejších malebných, ba až prenikavých zvukov. Tieto spevavce svojím vypiskovaním, čvirikaním, trilkovaním a vyspevovaním chvália nášho spoločného Stvoriteľa s plným nasadením. Aj počas dňa sa človek nevdojak zastaví pri cvrlikaní sýkorky, alebo naúnavnom vyspevovaní pinky lesnej, ktorá je najrozšírenejším vtáčím druhom v strednej Európe. Veľmi pekný spev je večerná pieseň lásky drozda čierneho. Je skutočným zážitkom si ju vypočuť i keď patrí najmä jeho vyvolenej. Rozkvitajúce stromy a jemná zeleň dotvárajú nádherné, neopakovateľné kulisy, zoči-voči ktorým si človek uvedomí, aký krásny je svet, ktorý pre nás pripravil náš Stvoriteľ.

Napriek chvále a rozmanitosti vtáčieho spevu je to však predsa len hlas a spev koruny tvorstva, človeka, ktorý môže prevýšiť všetko ostatné stvorenstvo. Iste, nie každý jednotlivec je obdarený pekným, alebo zvučným hlasom. Mnoho ľudí hovorí: ja neviem spievať. Niektorí spievajú neradi a len keď musia.
Najhoršie však je, ak si niekto myslí, že nemá dôvod k spevu, k oslave svojho Stvoriteľa a nebeského Otca. Lebo ľudský spev nie je iba vydávanie príjemných, milých, niekedy až úžasných zvukov a tónov. Pri našom speve ide vždy aj o slová a o ich obsah. Obsah slov je dôvodom a príčinou jasavého spevu, ale neraz aj spevu v smútočných a molových toninách.

Slová, ktoré nám na úvod zazneli z knihy proroka Izaiáša, sú v našom preklade Písma svätého nadpísané: Chválospev Hospodinu!
Sú spevom a chválospevom Pánom Bohom vykúpených ľudí. Ich zámerom bolo osloviť a pozvať ľud Boží k spoločnému chválospevu vďaky, radosti a nádeje.
Je prirodzené, že človeku je viac do spevu vtedy, keď sa cíti dobre, spokojne a blažene. Napriek tomu, nie vždy si človek spomenie na to, že za prežívaním dobrom, i vyhliadkou šťastnej budúcnosti je a stojí Pán Boh a jeho pravica. Hospodinova milostivá ruka, jeho dobrota a milosť.

Keď však žijeme v trvalom duchovnom spojení a v spoločenstve s Pánom Bohom, v osobnom dôvernom vzťahu k živému a konajúcemu s Ním, je každé dobro, každé prijaté požehnanie tela i duše vnímané ako naplnené Božie zasľúbenie. Ako konanie Toho, ktorý nás predchádza svojou láskou a svojou dobrotou nás požehnáva viac, ako si sami dokážeme vyprosiť v modlitbe, alebo vôbec predstaviť.

Čo však vtedy, milí bratia a sestry, ak máme pocit, že Hospodin sa na nás hnevá? Keď nesieme ťarchu skúšok Božích a možno aj hnevu a aktuálnych súdov Božích za naše hriechy a zlyhania?
Určite to nie niečím samozrejmým, čo by vychádzalo z prirodzených síl človeka, ak dokážeme chváliť Pána Boha aj v skúške a ďakovať Mu za to, čo je ťažké a boľavé v našej prítomnosti. V takejto škole človek musí byť pocvičený a vychovaný, aby videl svetlo v tme, nádej v beznádejnej a bezvýchodiskovej situácii, a dokonca aj obohatenie v prežívanom utrpení a skúške.
Ak sa teda nielen v radosti, ale aj v žalosti srdce človeka utieka k Bohu a v Ňom hľadá útechu, uľavenie, nádej a povzbudenie, je za tým skúsnosť iných, i osobná skúsenosť, že i vtedy je Boh s nami a neopúšťa nás.

Túto skúsenosť ľudu SZ pripomínal aj prorok Izaiáš, aby ľud nezabudol, ani nezanevrel na Hospodina, svojho Tvorcu a Vykupiteľa, a aby vždy spieval Bohu na chválu, česť a slávu.
“Ďakujem Ti, Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma”.

Ľud SZ poznal tieseň v ohrození smrteľnými nepriateľmi. Poznal i metlu Božieho hnevu nad sebou, prostredníctvom konania okolitých národov. A predsa nezabúdal na vďaku. Za vyjadrením vďaky a za chválospevom národa bola skúsenosť mnohých generácíí, že Hospodin napokon vždy zasiahne a koná v prospech života a jeho budúcnosti. Ľud SZ smel a smie dodnes žiť v radostnej nádeji budúceho vykúpenia a večného blaha.

Tú istú nádej a budúcnosť, v ktorej bude hriech, zlo, naše pády i každá zlá vôľa a moc prekonaná, smieme vysloviť aj my.
Slová proroka sú upozornením na Božie konanie v minulosti, keď Boh napokon obrátil každé zlo na dobro. Kresťanská cirkev, ako naša duchovná matka to isté dáva do našej pozornosti, tým viac, že máme o jednu dôležitú skúsenosť viac, ako mal SZ Izrael. Tou skúsenosťou je dar spásy v Pánovi Ježišovi Kristovi, nádej nového, večného života. Tu smieme my “čerpať z prameňa živej vody” v našom Pánovi.

Milí bratia a sestry!
Aj dnes myslíme na ten skutok, keď “pravica Hospodinova dokázala silu! “Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa – lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň, On sa mi stal spasením”.

Náš národ, možno preto, že má za sebou dlhú a ťažkú porobu, patrí k najpesimistickejším národom v Euŕope a možno aj vo svete. Zahraniční turisti nás vidia ako ľudí, ktorí sa málo uspievame. Ako ľudí zachmúrených, čo s nedôverou pozerajú do budúcnosti. Ako takých, ktorí sa málo zdravia medzi sebou a tým menej dôverujú ľuďom zvonku, t.j.cudzincom.
Božie slovo nás chce aj dnes nielen správne naladiť, ale najmä správne nasmerovať – na budúcnosoť, ktorá patrí Bohu a jeho vykúpením deťom. Z refrénu spievaného Izaiášom: ”Hospodin je moja sila a pieseň “, vyplýva Boží sľub: “Z radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy”.

Neznamená to, že by veriaci v Pána Boha nemali, alebo nepoznali ťažkosti. Dôvera v Boha a v Jeho dar spásy v Ježišovi má však svoje dôsledky už dnes, v časnom živote. Dnešná štvrtá nedeľa po Veľkej Noci s príznačným názvom: Cantate ! -Spievajte! – nás pozýva k spoločnej oslave a k jej neseniu a ponuke aj naším bratom a sestrám! Všetkým, ktorí potrebujú povzbudenie a premenu smútku na radosť. Preto: “Ďakujte Hospodinu, za to, čo vykonal pre nás! Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. Výskaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!”

Bratia a sestry!
Pán Boh nám nedal iba najdokonalejšie hlasivky spomedzi všetkých tvorov, hlasy schopených veľkých výkonov, ako to vidíme pri mnohých vynikajúcich spevákoch a interpretoch. Dal nám všetkým najmä dôvody k spevu! Ten najväčší je ponuka života večného v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! Nezabudnime na svetlo evanjelia, keď sa nám dobre vedie, ale ani v životných skúškach! Boh všetko môže a chce aj pri nás obrátiť na dobro: časné i večné. Amen.

4.nedeľa po Veľkej noci 2013 – Rovensko, Sobotište – Ľ.Batka st.

Komentovať