Výmena abatyše v kláštore Wuelfinghausen

V nedeľu 7. apríla t.r. v kláštore Wuelfinghausen v rámci služieb Božích krajinský biskup z Hannoveru Rolf Meister uviedol do úradu novú sestru abatyšu Reinhildu von Bibra. Súčasne sa rozlúčili s jej predchodkyňou sestrou Adelheidou Wenzelmannovou. “Našou víziou je živý, ekumenicky otvorený kláštor, miesto ticha ,ducha priateľstva, na ktorom môžu rôzni ľudia hľadať a nájsť Boha.” V kláštore Wuelfinghausen 3. marca t.r. bola založená komunita tohto kláštora. Dovtedy komunita nebola samostatná, ale patrila pod správu inej komunity. Teraz bude novou úlohou zabezpečiť dorast – noviciát, a to cestou pobytu v kláštore na určitý čas – skúšobnú dobu. Po istom čase sa mladé sestry môžu rozhodnúť , či natrvalo ostanú v komunite kláštora podľa troch evanjeliových rád: chudoby, celibátu a poslušnosti.Rytmus dňa je daný starým heslom: ora et labora – modli sa a pracuj! Kláštor slúži pre Ev. lut. cirkev v Hannoversku pre vzdelávanie pracovníkov, kurzy a exercície. Slúži k tomu aj Dom ticha s miestom pre 20 ľudí. Vlani tam bolo 28 kurzov a asi 2 tisíc prenocovaní. Kláštor bol založený v roku 1236 a od čias reformácie v r. 1593 patrí evanj. cirkvi.
(www.landeskirche-hannovers.de)

Komentovať