VEĽKÝ PIATOK

VEĽKÝ PIATOK

Ale On niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti…Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenie.

Izaiáš 53, 4- 5

To je nad mieru dojemná a útechyplná kázeň o Kristovi, našom Spasiteľovi; slovami, ani úvahami to nedokážeme nikdy úplne vyjadriť. V budúcom živote sa budeme tešiť a radovať z toho, že Syn Boží sa tak hlboko ponížil a zobral na seba moje hriechy, a nielen moje hriechy, ale aj celého sveta, ktoré sa z Adama rozšírili na všetkých ľudí.

To bol ochotný podstúpiť a za to trpieť aj zomrieť, aby som bol bez hriehcu a dosiahol večný život a blaženosť. Kto to však dokáže všetko vysloviť a uvážiť, predovšetkým, že celý svet so všetkou svojou svätosťou, mocou a nádherou je uzamknutý pod hriehcom a nemôže pred Bohom obstáť, a ak niekto chce dosiahnuť blahoslavenstvo a oslobodneie od hriechov, musí si uvedomiť, že všetky svoje hriechy musí zložiť na Baránka Božieho.

Preto poukazuje Ján (Krstiteľ) svojim učeníkom na Baránka a hovorí: Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Chceš vedieť, kde odložiť hriechy sveta, aby boli odpustené? Hľa, nie na zákon Mojžišov, ani nebež k diablovi; lebo tu ich nájdeš, zdesíš sa nad nimi a budeš zatratený. Ak však chceš nájsť bezpečné miesto, kde hriechy sveta budú natrvalo umŕtvené, a úplne odstránené, nuž pozri:
– na kríž a na plecia tohto Baránka a na nikoho iného Boh vožil všetky naše hriechy.

Martin Luther. Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Na Krista svoje hriechy
som zložil už cele,
Veď On, Bránok tichý,
ich niesol na tele.
Môj hriech a moju vinu
skryl On do svojich rán:
Bez Neho duše hynú,
ja však v Ňom spásu mám,
ja však v ŇOm spásu mám.

Z milosti Jeho smiem byť
všetkých vín sprostený,
chcem skutky Jeho chváliť,
kým žijem na zemi.
S Ním aj cez smrti temno,
viem, prejdem isto ta,
kde vpísal moje meno
do knihy života,
do knihy života. Amen

ESP 491 2, 4, Kristína Royová

Komentovať