Božia vakcína

Božia vakcína
Ján 17, 1-5 a 22:
“Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby syn oslávil Teba, (2) ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal jemu, (totiž) večný život. (3) A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. (4) Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať, – (5) teraz Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako svet povstal. – (22) A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.” Amen

Milí bratia a sestry v Pánovi!

Myslím, že všetci poznáte meno svetoznámeho francúzkeho chemika a mikrobiológa Luisa Pasteura. (1822-1895) Ľudstvo mu vďačí za veľa vzácnych objavov. Dodnes sa cení aj jeho pokora, kresťanská viera a objavy, ktorými mnohým ľuďom zachránil život.
Azda najúžasnejší úspech dosiahol L.Pasteur vo výskume besnoty, vtedy smrteľnej choroby. Stalo sa, že dňa 6.júla 1885 k nemu priviedli chlapca menom Joseph Meister, ktorého pohrýzol besný pes. Pasteur nebol lekár, ale našiel odvahu a aplikoval mu vakcínu, na ktorej práve pracoval. Prežívaval s rodinou ťažkých 21 dní a každý deň mu podával oslabenú vakcínu besnoty, aby vybudoval v tele imunitu. Pôsobilo to ako skutočný zázrak – chlapec neochorel a bol zachránený. Odvtedy sa vakcinácia začala používať postupne po celom svete a to aj pri iných smrteľných chorobách a Pasteur požíva obrovskú úctu dodnes.

Spomínam úžasnú službu a slávu tohoto človek v dnešnú Kvetnú nedeľu preto, lebo nám pomáha pochopiť službu záchrany náho Pána Ježiša Krista a Jeho slávu. Mnoho ľudí nevie pochopiť, ako je možné vidieť v Ježiovej smrti na kríži slávu, ktorá je neporovnateľne väčšia, ako sláva akéhokoľvek iného dobrodincu ľudstva. Chceme nielen vidieť, ale aj prijať to, čo Pán Boh skrze svojho Syna vykonal pre nás. Božím darom je plnosť života, ako Ježiš sám povedal: “Ja som prišiel, aby ste život mali a hojne mali”.(J 10, 10) Aby svet i každý veriaci v Neho mal v Ňom liek proti smrti .
Pán Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe hovorí o svojej ceste na kríž a svojej následnej smrti prekvapajúco, ale jednoznačne ako o sláve. Hovorí o ceste oslávenia Otca nebeského, o svojej sláve i dare slávy pre nás. Tieto slová by sme nemali prepočuť a prehliadnuť. Viďme teda pravdivosť Ježišových slov o tom, že
Jeho smrť je
a/ slávou Otca,
b/ slávou Syna
c/ i našou slávou

Bratia a sestry !

Ak liek proti besnote a iným smrteľným chorobám znamenal veľmi mnoho pre ľudstvo a jeho objaviteľovi priniesol slávu, tým viac to platí o Tom, ktorý môže povedať a zvolať: “Ó, smrť, budem tvojou smrťou!

Je tu liek od Pána Boha, ktorý je účinný a ktorý spôsobuje smrť smrti! Je tu smrť, ktorá lieči našu smrť. Božia vakcína proti smrti. Smrteľnú chorobu a nákazu, ľudstvo prijalo do svojho tela neposlušnosťou voči Pánu Bohu. Prvý Adam a jeho žena počuli varovanie, ktorému neverili, ale ukázalo sa pravdivé. ”V deň, keď budete jesť ovocie stromu, čo som vám zakázal, istotne umriete”. Odvtedy nosí prvý Adama a jeho potomstvo v tele jed, o ktorom nevieme, kedy sa prejaví, ale vieme, že sa určite prejaví. Vieme, že aj naša smrť je spôsobená “uhryznutím” toho starého nepriateľa Božieho stvorentsva. Osteň smrti zasahuje každého človeka a má zhubné a deštrukčné následky pre každého.

Pán Ježiš vo svoje veľkňazskej modlitbe hovorí o svojej ceste na kríž a následnej smrti ako o hodine, ktorá vedie k sláve Otca nebeského. Hovorí to preto, lebo svojím príchodom, svojím vtelením začal konať dielo, záchrany, ku ktorému Ho Otec poslal a ktoré aj dokonal. Božie zasľúbenie o vyslobodení spod kliatby hriechu a smrti sa Jeho poslušnosťou a prijatím odplaty za hriech sveta úspšne naplnilo. Naplnenie vôle Boha Otca svedčí o Božej vernosti, keď v zasľúbenom Potomkovi z raja privádza ľudí do nového a večného spoločenstva so sebou. Ježišova vykupiteľská smrť je preto oslavou Božej vernosti, lásky, milosti a dobroty.

2. Pán Ježiš vzal na seba hriech sveta a preto nielen trpel, ale aj zomrel! Nám ostatným však slúži Jeho smrť ako Božia vakcína, ktorú dal a poslal Otec z neba v pravý čas! Dáva tak silu a nádej každému človeku, ktorý je hriešnikom a čakateľom na smrť. A keďže je liečba a záchana z Božej strany istá a účinná, je to dôvod na chválu a vďaku z našej strany. Každé srdce, ktoré s dôverou prijíma túto Bohom pripravenú vakcínu a medicínu, oslavuje Otca i Syna. Prišiel, aby sme boli zachránení od smrti, aby sme život mali a mali ho v plnosti!

“Ó smrť, budem tvojou smrťou”, smieme aj my vyznávať o Kristu a volať tak na slávu Ježiša, Pána , ktorý sa stal smrťou smrti. Ponížil sa a trpiac zomrel, aby Jeho smrť slúžila nám k vyliečeniu, uzdraveniu a k životu večnému. Apoštol Pavel tým, ktorí Krista ako Pána už v Krste svätom prijali, privoláva a pripomína: “Či neviete, že ktoríkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Spolu s Ním sme teda skrze Krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života”.( R 6,4)

Ježiš, ukrižovaný, stáva sa pre nás Božím liekom, ktorý predchádza našu smrť, aby nemala nad nami moc, uzdravuje našu dušu a vedie k životu. Krstom sme jedno s Ním. S Ním, v Ňom a skrze Neho povolaní sme k životu večnému, ktorý začína chodením v novote života už tu, v časnosti.

To sa deje vtedy a tam, kde tento program Božej vakcinácie prijímame celý a v plnosti. Kde vždy nanovo Krista Pána prijímame vierou v Slove a vo sviatosti. Tak nám potom môže slúžiť v deň, keď príde deň našej smrti. “Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko?” (R 8,31) – Nikto a nič, nijaká moc “nás nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v našom Pánovi”
( R 8,39) – volá slávnostne apoštol Pavel a s ním celá kresťanská cirkev!

Bratia a sestry!

Ježiš, smerujúci ku krížu a smrti, je hoden oslavy nielen tej pozemskej, ako zaznela v Jeruzaleme, ale aj tej, ktorá zaznieva v nebesiach: “Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť silu, česť, slávu aj dobrorečenie – na veky vekov! (Zjav 5,12)
Aj my máme dôvod pripojiť sa k tejto oslave! Jedno je, či Ježiš sedí na osliatku, či zomiera na kríži, či zostupuje k zosnulým, alebo vstupuje k Otcovi. Nielen smieme, ale aj máme volať na slávu Otcovi i Synovi v jednote s Duchom Svätým, pretože máme i my účasť na sláve Syna. Účasť, na sláve Toho, ktorý ju mal pri Otcovi skôr, ako svet povstal ! (v. 5) Tak to vyslovil vo svojej modlitbe: “A slávu , ktorú si Ty dal mne, ja som dal im , aby boli jedno, ako my jedno sme.” ( v. 22) Preto sa dnes pripájajme k tým, ktorí na tejto zemi, alebo v nebesiach oslavujú Syna i Otca v jednote s Duchom svätým, v časnosti i v nebeskej sláve. Amen

Kvetná nedeľa 2013 – Rovensko, Sobotište – Ľ.Batka st.

Komentovať