evanjelik.sk odporúča podporiť 2 percentami Neinvestičný fond Theologia Evangelica

od roku 2009 pôsobí na Evanjelickej Bohosloveckej Fakulte UK Neinvestičný fond Theologia Evangelica.

Účelom Neinvestičného fondu je vytvárať lepšie podmienky na štúdium a život študentov počas ich pôsobenia na fakulte, vytvárať širšie možnosti pre študijné pobyty a stáže v zahraničí, umožňovať získavanie moderných učebných pomôcok, študijnej a vedeckej literatúry zo zahraničia, prispievať na budovanie výkonného materiálno-technického vybavenia, vytvárať podmienky na rozvoj umeleckej, kultúrnej a športovej činnosti študentov ako neoddeliteľnú súčasť rozvoja osobnosti študentov. Uvedený výpočet pritom predstavuje len zlomok zo všetkých aktivít, ktoré by sme chceli iniciovať, rozvíjať a podporovať na našej fakulte.

Štátna dotácia, ktorú fakulta získava na svoju činnosť pokrýva len časť z výdavkov potrebných na plnohodnotnú existenciu a rozvoj fakulty. Od chvíle svojho zriadenia, sa snaží Neinvestičný fond Theologia Evangelica zabezpečiť finančné prostriedky, za ktorých by sa mohli skvalitniť podmienky, štúdia a života študentov.

Preto Vás veľmi pekne prosíme o pomoc pri oslovení Vašich rodičov, blízkych a priateľov, všetkých tých, o priazeň ktorých sa uchádzame, a ktorých prosíme, aby určili 2% z ich ročných daní Neinvestičnému fondu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Theologia Evangelica. Veríme, že ich finančná podpora, za ktorou vidíme aj Vašu spolupatričnosť s fakultou, prispeje k tvorbe finančného základu, ktorý umožní Neinvestičnému fondu Theologia Evangelica pracovať aktívne na plnení svojej vízie.

V prílohe tohto listu Vám zasielame aktuálne tlačivo Vyhlásenia Daňového úradu Slovenskej republiky na poukázaní zaplatenej sumy do výšky 2% dane, tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane a poučenie na vyplnenie vyhlásenia. Potrebné tlačiva pre fyzické osoby sú zverejnené aj na webovej stránke fakulty: www.fevth.uniba.sk. Vyplnené tlačivá Vyhlásenia o poukázaní 2% a Potvrdenia o zaplatení dane treba odovzdať na daňovom úrade podľa miesta vášho trvalého bydliska (viď www.drsr.sk). Právnické osoby a ostatné fyzické osoby vpisujú údaje pre určenie 2 % dane do svojho ročného daňového priznania.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % dane pre Neinvestičný fond Theologia Evangelica sú nasledovné:
Obchodné meno: Neinvestičný fond Theologia Evangelica
Sídlo nadácie: Bartókova 8. 811 02 Bratislava I.
IČO: 42166560
Právna forma: neinvestičný fond
Za spolupatričnosť a dôveru Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
V mene Neinvestičného fondu Theologia Evangelica,

Mgr. Teodora Kosturková
správkyňa fondu

POSTUP KROKOV nájdete na uvedenom linku:

http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2515&no_cache=1

Komentovať