„Operácia Jakub“

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať náročný medicínsko–operačný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu z Novej Dubnice.

Tento 20-ročný talentovaný futbalista – brankár po smrti svojho otca v júli minulého roka nastúpil pracovať do nášho zariadenia. Jeho doterajší život bol naplnený strádaním a poznačený ťažkou zdravotnou diagnózou – epilepsiou. Začali sme preto hľadať možnosti, ako mu pomôcť zmierniť či vyliečiť jeho ťažké navštívenie. Keďže pomery v slovenskom zdravotníctve nespĺňali naše očakávania, obrátili sme sa cez moju bývalú konfirmandku MUDr. Sylviu Krupičkovú, ktorá pracuje v pražskej nemocnici na Motole o pomoc. Tu sa tieto náročné operačné zákroky vykonávajú už niekoľko rokov na špičkovej neurochirurgickej klinike s vynikajúcimi výsledkami. Nakoľko išlo aj o finančne náročnú záležitosť, museli sme čeliť neskutočnej byrokracii slovenského zdravotníctva. Narážali sme na veľkú neochotu a až pokusy zmariť všetky naše takmer polročné snahy a obete. Tie pozostávali z absolvovania niekoľkých odborných vyšetrení v Prahe, ktoré zistili, že pacient je vhodný kandidát na operačný zákrok. Jakub 28. 2. 2013 podstúpil náročnú osemhodinovú operáciu mozgu s úspešným výsledkom. Po celý čas sme mu boli spolu s jeho matkou oporou na ustavičných modlitbách, v ktorých sme prosili Pána Boha o jeho uzdravenie. I tu nám Pán dokázal svoju moc a lásku, ako aj požehnanie pre takúto praktickú službu diakonie v zmysle biblických slov Gal 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte.“

Ďakujeme Pánu Bohu za vypočuté modlitby veľkého množstva modlitebníkov z radov personálu a obyvateľov SED Košeca, cirkevníkov CZ ECAV v Považskej Bystrici, bratovi biskupovi ZD ECAV Milanovi Krivdovi, ktorý sa práve pre nás v tomto ťažkom týždni nachádzal so svojou rodinou v Prahe, kde oslovil doc. MUDr. Miloša Hroboňa, ktorý nám bol tiež nápomocný, rovnako ako aj sestra Vršková, správkyňa historických ev. kostolov sv. Michala a sv. Martina, kde bol Jakub v minulom roku bratom kaplánom J. Pacekom pokrstený. Úprimne ďakujeme aj prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi za všetku pomoc a ústretovosť, ako i ošetrujúcim lekárom z Dubnice nad Váhom. Naša veľká vďaka patrí doc. MUDr. Michalovi Tichému, prednostovi oddelenia, doc. MUDr. Pavlovi Krškovi s tímom spolupracovníkov, ktorí operáciu vykonali. Nadovšetko si ceníme úžasný ľudský prístup týchto odborníkov, ako aj špičkové vybavenie oddelenia kliniky. Avšak naša najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že usmerňoval, viedol, požehnával a dával dosť síl všetkým, čo mali snahu pomôcť zachrániť mladý ľudský život. „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny, On uzdravuje všetky tvoje choroby.“ Žalm 103, 1 – 3

Nakoľko pooperačný stav a postupné zotavenie Jakuba si vyžiadajú ďalšie nemalé finančné prostriedky, ktoré matka – vdova nedokáže sama zvládať, obraciame sa v ich mene na ľudí dobrej vôle s prosbou o pomoc. Jakubovo číslo účtu je 3018132953/0200.

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca | 13.3.2013
zdroj: http://www.ecav.sk/

Komentovať