17. MAREC

17. MAREC

Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene.

Ján 16, 23

Ak nechceš prosiť s pocitom nedostatočnosti, alebo ak si dokonca myslíš a pociťuješ, že si vážený a šikovný a prosiť nikdy nemusíš, predsa nezakladaj modlitbu na hodnosti, ale na nepremennom zasľúbení Božom.
Kde sa spolieha človek na seba, alebo na niečo iné, tam je modlitba falošná a klamná, aj keby sa veľkou zbožnosťou srdce rozdvojovalo a plakalo kvapkami krvi.

Prosíme s pocitom nehodnosti, a práve preto hodní toho, aby sme prosili a boli vypočutí, lebo veríme, že sme nehodní, a opierajúc sa o Božiu vernosť odvažujeme sa tak konať. Preto chráň sa počas celého svojho života pred postojom dostatočnosti, v ktorom sa človek nezníži k prosbe alebo k prijímaniu.

Zostaň slobodným odvážlivcom, ktorý buduje na pravdivých a istých zasľúbeniach svojho milostivého Boha. (Porovnaj 14.jún)

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Viac bázne daj, Bože a viac svätosti.
Viac smútku nad hriechom, viac sĺz radosti.
Viac lásky, čo nežiada hneď odmenu.
Viac viery v Ježiša a chuť k modleniu. Amen

(ESP 496, 1, Ph.B.Bliss a Lilly Lundquist 1889)

Komentovať