15. MAREC

15. MAREC

V dňoch svojho teleného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.

Židom 5, 7

Takým utrpením a modlitbou sa máme potešovať: ako On trpí a modlí sa nielen za tých, ktorí sa Mu protivili, položili na Neho ruky a pribili na kríž, ale aj za nás.

Oni sa totiž stali iba posluhovačmi a služobníkmi našich hriechov, lebo keby za tvoje a moje hriehcy nepribili Krista na kríž, museli by ho prepustiť. Pretože Kristus tu ako pravý veľkňaz a Baránok Boží za hriechy celého sveta svojou obeťou a smrťou platí, prichádza k tomu, že Židia a pohania mu spôsobujú násilie. Keď prosí za tých, ktorí Ho ukrižovali, prosí aj za nás, ktorí sme našimi hriechami zapríčinili Jeho kríž a smrť.

Preto nesmieme hľadieť na kríž, na ktorom Kristus umrel inak, než ako na oltár, na ktorom Kristus svoj život obetoval a svoj kňazský úrad prosbou sprevádzal, aby nás vyslobodil z hriechov a vytrhol z večnej smrti. Lebo kto zbavuje hriechov, ten zbavuje aj smrti.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Pod kríž tvoj padám, Kriste môj,
Pane ukrižovaný;
Bojuješ za mňa smrti boj,
prúdi svätá krv z dlaní,
Ty trpíš, hoc ja som zhrešil,
Ty mrieš, aby som večne žil. Amen

(ESP 108, 1, P 16, P.P.Vrbický)

Komentovať