Nová encyklika O viere nevyjde

Nová encyklika už nebude

Od 11.2.2013, keď Benedikt XVI. oznámil svoj odchod z pápežského stolca médiá ponúkajú rozmanité interpretácie tohoto kroku . Od bulvárnych názorov a lacných vysvetleniach svetského typu, až po informáciu, že ide o výsledok boja: konzervatívci kontra liberáli. Všeobecný súhlas nastal v tom, že Benedikt XVI je , vraj, typický konzervatívec.
Škandály v RKC, ktoré sa dnes najčastejšie spomínajú ako nezvládnuté a oslabujúce cirkev, sú však dobre známe od čias ranného stredoveku a ukazujú na potrebu reformácie v cirkvi v zmysle zásady: ecclesia semper reformanda. Napríklad na jeden z mnohých chronických problémov, celibát kňazov, reagovala už Lutherova reformácia zásadnou zmenou, ako je známa z Augsburského vyrovyznania i Obrany A.V. ( Viď 23. článok – O manželstve kňazov). Samozrejme, očakávanie sveta a predstavy nekresťanov sú vždy iné, ako tých, ktorí veria i vedia, že Hlavou cirkvi je Ježiš Kristus a svätý Otec je Jeho a náš Otec nebeský.

Podľa môjho názoru Benedikt XVI. mal potenciál reformného pápeža, ale zrejme svojím spôsobom predbehol myslenie mnohých biskupov a kardinálova a tým viac myslenie radových veriacich. Svedčí o tom nasledovná skutočnosť. Benedikkt XVI. plánoval vydať okrem doterajších troch encyklík ešte jednu, štvrtú.

V prvej encyklike Caritas in veritate z r. 2005 sa venoval otázke pojmu lásky ( Deus caritas est – Boh je láska), pričom zrušil deliacu čiaru medzi láskou Božou a ľudskou, erotickou a agapickou. Podľa Benedikta XVI. je sám Boh vášnivým hľadačom človeka i starostlivým skláňajúcim sa Otcom. Pravá láska má podľa Benedikta XVI. v sebe oba aspekty: eros i agape. V druhej časti predstavuje Cirkev ako je spoločenstvo, z ktorého prirodzene vytryskuje láska v podobe charity. Ako vzor vyváženej činnosti a skutkov lásky a modlitby, aby cirkev neupadla cirkev do prílišného aktivizmu a organizovania, predstavuje minulých i súčasných svätcov. Zjednodušene povedané, tu sa príliš nevzďaľuje od konceptu spasenia zo skutkov a ich záslužnosti.

Druhá encyklika s názvom Spe salvi ( V nádeji sme spasení) z r.2007 prináša odpovede na súčasný problém čoraz väčšej straty nádeje medzi ľuďmi. Všetky nádeje sú len čiastkové, preto je potrebná nádej vo vykúpenie. Toto sa stalo v Kristu raelitou a preto je nádej zamerané nielen na budúcnusť, ale platí už tu a teraz. “Viera nám už teraz dáva čosi z očakávanej skutočnosti, ktorú ešte nevidíme”. “Prostredníctvom Krista sme si istý Bohom, ktorý nie je nejakou vzdialenou príčinou sveta, ale ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa”. V tomto zmysle, dodáva pápež, ten, kto nepozná Boha, je v podstate bez nádeje. Nie je jedno, ako sme žili, ale “ak sme aspoň nasmerovaní ku Kristovi, k pravde a láske, naša špina nás nepoškvrňuje naveky”.
Tieto uzávery sú oveľa bližšie Lutherovej odpovedi na otázku: Ako nájdem milostivého Boha. Túto otázku ako vysoko aktuálnu vyzdvihol aj pri poslednej návšteve Nemecka a evanjelickej cirkvi v Nemecku.

Tretia encyklika Deus caritas est ( Láska v pravde) prináša mylienky na tému láska v pravde. Láska a pravda sú dve sily, ktoré Boh vložil do ľudského srdca, aby vďaka nim človek rozvíjal svoju bytosť a svet naokolo. Obe treba spájať, obe sú potrebné. Cirkvi má ísť o “ekológiu človeka” (pekný a hlboký pojem ) Dôležité je tiež nanovo premyslieť, kto je ľudská osoba a čo je jej prirodzenosť, a zakomponovať to do výchovy mladého človeka. ( Ak by myslel na človeka, ktorý je “simul justus et peccator”, boli by sme na jednej vlne.) Benedikt XVI. v encyklike z r. 2009 píše: ” Bez Boha človek nevie, kam má ísť, a nedokáže ani pochopiť, kým je”.

Osobne ma preto neprekvapuje, že po týchto myšlienkach a pohľadoch sa mnohým v RKC Benedikt XVI. ani v najmenšom nejavil ako konzervatívec. Skôr naopak, ako veľmi reformný učiteľ. Niet divu, že priam s určitým napätím, až znepokojením očakávali mnohí jeho úmysel vydať ďalšiu encykliku O VIERE.

Tretia biblická cnosť a učenie o ospravedlnení z viery, s ktorým “cirkev stojí a padá“ svojho času ukázalo nebývalú reformačnú silu. Zrejme k tomu dnes ešte “neprišla plnosť času”. Podľa hovorcu Svätej stolice Fedrica Lombardiho táto pripravovaná encyklika O viere už nevyjde.

Pápež sa “náhle a nečakane odobral na odpočinok”. Stihol ešte vyhlásiť tento rok za ROK VIERY, ale nový pápež ho môže premenovať. Od 28.2. sa môže zdržiavať v Castel Gandolfo, prípadne v apartmáme v Apoštolskom paláci ako “emeritný rímsky biskup s menom Benedikt XVI” a dožije život vo Vatikáne v uprázdnenom kláštore Mater Ecclesie.
F.Lombardi tiež informoval, že v budúcnosti sa neplánujú verejné vystúpenia Benedikta XVI.
Možno sa dožijeme toho, že teologická práca O viere vyjde ako dielo súkromnej osoby, ale to už nebude záväzným učením, ale len súkromným názorom emeritného profesora J.Ratzingera.

Komentovať