12. MAREC

12. MAREC

Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky a zmučený pre naše neprávosti.

Izaiáš 53, 5 a

Tu vidíš prísn hnev a nemeniteľnú Božiu vážnosť nad hriechom a hriešnikom, lebo nechce aj svojho milého vlastného Syna natrvalo hriešnikom prenechať v rukách.

On znáša za nich nesmierny trest. Čo postretá hriešnika, keď milé Dieťa je došľahané? Tu musí nastúpiť nevýslovná vážnosť voči tejto veľkosťou nezmerateľnej osobnosti, prečo ona trpí a umiera.

Keď správne pochopíš, že sám Boží Syn trpí, zdesiš sa v hlbinách duše. Hriech musí byť úplne mŕtvy, alebo usmrtí teba.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Baránok, hľa, nesie viny
ľudí, sveta celého,
na smrť kráča Pán nevinný
na záchranu hriešneho;
pod krížom klesá v slabosti,
zbičovaný, zbavený cti,
ide cestou potupy;
znáša zradu, pohanenie,
bolesť kríž, smrť, potupenie;
všetko za nás podstúpil. Amen

(ESP 86,1, T 134, Paul Gerhard)

Komentovať