7. FEBRUÁR

7. FEBRUÁR

…pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych a to, čoho niet, povoláva, aby bolo.

Rímskym 4, 17 b

Ten, ktorý svojím slovom stvoril nebesá a zem, a dal zažiariť svetlu z temnosti, je dosť silný, aby vyviedol na Božie svetlo z ničoho všetko, zo smrti život, z hriechov spravodlivosť, z konania diabla a pekla nádhernú slobodu Božích detí.
Tak, ako Boh stvoril hviezdy na nebi a po mene všetky vyvolal k jestvovaniu, tak povoláva potomstvo Abrahámovo, ktorého počet má byť nesmierny ako množstvo hviezd.
Koná ešte skôr, než sa to stane, pretože u Neho niet ani minulého, ani budúceho času, lež pred Ním je všetko prítomné, čo sa nám má stať v čase. On vraví: Dokážem učiniť, že povstane to, čoho niet, čo nič nie je, a číru radosť zo zármutku a každého bôľu srdca.
Dokážem povedať: Smrť a hrob, zmeňte sa na život! Peklo, zmeň sa na nebo a blaženosť! Jed, zmeň sa na vzácny liek a osvieženie! Diabol a svet, buďte mojim kresťanom užitočnejší než milí anjeli a zbožní svätí!
Nuž, chcem a dokážem svoju vinici tak budovať a strážiť, aby navzdory všetkým utrpeniam a nešťastiu predsa sa mala lepšie.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ďakujeme Ti, nebeský Otče, že Ty, oživuješ mŕtvych a čoho niet , povolávaš aby bolo, a tak nám dávaš úžasnú nádej v každom zármutku a čase. Za to Ťa chválime, v srdci, v rodine i v cirkvi, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Komentovať