Holistický prístup v diakonii lut. cirkví Európy

Pravovníci diakonie v rámci SLZ schválili široký rámec pre akčný plán o reforme spoločenstva diakonie v dôsledku finančnej krízy, ktorá zasiahla väčšinu Európy od roku 2008 .

Obrys, prijatý zástupcami všetkých troch európskych regiónov Svetového luteránského zväzu (SLZ), obsahuje praktické kroky s kombinovanou stratégiou pre dosiahnutie viac holistického prístupu k diakonii (cirkev sociálnych služieb) pre diakonických pracovníkov a osoby s rozhodovacími právomocami v cirkvách Európy.

Diakonickí pracovníci a pedagógovia zo 14 európskych krajín sa dohodli na procese realizácie na workshope v Odese, Ukrajina, 16.-19. januára 2013.Séria sa začala v decembri roku 2011 v rámci témy “Hľadám súručenstvo – re- tvarovanie spoločenstva diakonie v Európe. ” Iniciatívu koordinuje európska sekcia SLZ v oddelení pre misiu a rozvoj v spolupráci s Medzinárodnou akadémiou pre diakoniu a sociálne akcie (interdiac) v Českom Těšíne, Česká republika.

Účastníci seminára zdôraznili “súručenstvo” ako kľúčový koncept pre diakoniu v Európe. Pojem znamená, že základ obcí je položený na vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi.

Zdôraznili, že zatiaľ čo SLZ predstavuje jedno cirkevné spoločenstvo, kontext lut. cirkví je rozmanitý a zahŕňa mnoho rôznych realít. Potvrdili skupinový pracovný proces ako participatívny prístup, ktorý pomáha budovať dôveru medzi príslušnými jednotlivcami a záväzok k celkovému procesu. To tiež zvyšuje hlbšie pochopenie problémov, ktorým čelia v každom kontexte, a zároveň poskytuje priestor pre vzájomné učenie a kritické preskúmanie.

V Odese účastníci pripravili individuálne akčné plány a nadviazanie partnerstva, ktoré im pomôžu realizovať zistenia v prebiehajúcom procese. Navrhli, že záverečná správa a akčný plán berú do úvahy rôzne situácie v Európe a zahŕňajú individuálne a spoločné projektové zámery, ktoré odkazujú sociálnu problematiku spravodlivosti pre spravodlivú ekonomiku.
Budúci seminár ako pokračovanie bude v januári 2014.
(www.lutheranworld.org)

Komentovať