Nárast letničných a charizmatických kresťanov

Najrýchlejšími vetvami kresťanstva vo svete, ktoré rýchlo rastú na počtoch, sú letniční a charizmatickí kresťania. Kým r. 1900 ich bolo vo svete pod jeden milión, r. 1970 už 63 miliónov a v r. 2013 je ich 628 miliónov. Odborníci počítajú, že v r. 2025 bude každý tretí kresťan letničný alebo charizmatik. Tieto čísla uverejnili štatistici náboženstva z USA Todd Johnson a Peter Crossing v medzinárodnom misíjnom časopise .Letniční a charizmatickí kresťania sa od iných odlišujú dôrazom na dary Ducha Svätého, ako sú uzdravovanie, proroctvá, modlenie sa v “jazykoch” – teda jazykoch nadprirodzeného pôvodu.
(www.idea.de)

7 Komentáre k “Nárast letničných a charizmatických kresťanov

  1. U nás v AC ako letničného zboru dávame dôraz na osobný vzťah s Pánom a od toho sa odzrkadľuje aj kvalita spoločenstva a života veriacích No predstav si Miro keby prvá cirkev nemala vzťah s Pánom Ježišom ako by asi dopadla ?

 1. prorok Joel píše o našich dňoch toto :

  VYLIATIE DUCHA BOŽIEHO
  Joel 3 kapitola.
  1 Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať.
  2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho Ducha.
  3 A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu.
  4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov.
  5 A každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva.
  4. kapitola

  SÚD NAD NÁRODMI
  Joel 4.kapitola.
  1 Lebo, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema,
  2 zhromaždím všetky národy, zavediem ich do údolia Jóšáfát, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu si rozdelili
  3 a o môj ľud žrebovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno, a tak pili.

  ——————————————————————————————————————————————
  Toto vidíme my , ako generácia ľudí žijúca na konci dní ľudstva priamo pred našimi očami a budeme vidieť ešte viac , najmä čo sa týka krajiny Izrael , ktorá bola obnovená v roku 1948 – lebo BOH JHVH stál za tým.

 2. List Rímskym 11 kap.
  OBNOVENIE IZRAELA
  25 Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo — aby ste neboli múdri sami pre seba —, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov
  26 a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba.
  27 A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy.
  28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom.
  ————————————————————————————————————————————————–
  Opýtam sa , kedy vojde plný počet pohanov ???

  Udeje sa to po jednej obrovskej nadprirodzenej udalosti – Keď si BOH z našej zeme zoberie to , čo je JEHO. Možno to nazvať aj vytrhnutím, či vychvátením cirkvi.

  Po tejto udalosti sa milosť Božia navracia k Izraelu a vtedy celý Izrael nájde svoju spásu !!!!!
  ————————————————————————————————————————————————
  Zmeň svoje myslenie, nezaoberaj sa vecami ktoré sú dočasné, či vecami márnymi pre človeka. Vyzývam ŤA , začni hľadať skutočnú PRAVDU, aby si obstál v skúške , ktorá príde od Boha na celý svet , musíš vedieť čo príde na svet , len tak budeš pripravený . Pravdu o tom podáva Božie slovo – BIBLIA.
  1.Tesalonickým 4/15-17
  pozri si na You Tube film i keď nie je presne podľa biblie – hovorí o posledných dňoch tohto sveta, o vytrhnutí cirkvi a nástupe antikrista a hlavne o zanechaných, neži ako tých 5 pochabých panien – Zobuď sa !!!

  www. ponechaní napospas 1 a 2

 3. Ponechaní napospas 1 a 2 , aj tento film ťa ženie ako kresťana , (ale aj nekresťana) k tomu , aby si sa zobudil z duchovného spánku, aby si tu nebudoval svoje panstvo a neukladal svoje poklady a nezakladal si na niečom, čo nikdy nemusí byť, aby si nehľadal spásu v politikoch, v štáte a v sociálnych dávkach, výplatách, či v dôchodkoch, ale inšpiruje ŤA a vedie ŤA do osobného vzťahu s Hospodinom Bohom- Otcom a každý takýto vzťah je možný len cez úprimnú každodennú modlitbu. Boží Syn Ježiš nám svojim životom ukázal ako má takáto modlitba prebiehať, on často trávil svoj čas s Otcom na odľahlom mieste a často krát neskoro do noci. Ten VZŤAH s OTCOM potrebuje každý z nás. Len tak obstojíme v skúškach, ktoré prídu od Boha na celý svet.

  Miro Kucek. Moravské Lieskové.

  miro.kucek@mail.telekom.sk

 4. Boh pracuje aj dnes na rôzny spôsob, vyhľadáva tých, ktorí ho hľadajú, aby sa im mohol dať následne poznať, tak to bolo aj so mnou. V ten pamätný deň som sedel v kostole, nechodil som tam často, ale na sviatok Veľkej noci prevažne ano. V ten deň som premýšľal viac o živote a hľadal som pravdu, videl som totiž smrť v priamom prenose vo vlastnej rodine , môj dedko zomrel a ja som bol pri tom. Bol živý a odrazu vidím len bezvládne telo bez ducha. Toto nie je len tak, za tým čosi musí byť – hovorím si , a spomínam na biblické slovo , ako Boh z hliny učinil človeka, vdýchol do neho ducha a človek sa stal živou dušou. 1.M 2/7 Práve som bol svedkom opačnej udalosti, človek vydýchol ducha, aj duša sa kamsi podela a zostalo nevládne telo a to dali do zeme. Toto ma nenechalo ľahostajným.

  Tu zrazu, ako sedím v tom kostole na poschodí a premýšľam o tom všetkom, som pri sebe počul hlas, bol taký nie tajomný, skôr by som povedal , že jasný, zreteľný, ako keď otec osloví doma svojho dospievajúceho syna , ten hlas akoby prichádzal z hora z neba, ten hlas mi hovoril „ Miro, cesta ktorou kráčaš nevedie k záchrane“ !!!!!! Vedel som, že ten hlas ktorý ku mne hovorí je Boží hlas, aj keď som sa čudoval, že Boh pozná moje meno . Mal som obrovskú radosť z toho všetkého, ten deň bol jeden z najradostnejších v mojom živote, no kto by nebol, keď počuje Boží hlas ??
  Radosť a pokoj tomu dňu dominovali , lebo BOH sa mi dal osobne poznať, oslovil ma mojim menom a povedal mi niečo, čo bola pravda. Bez tej vnútornej radosti a pokoja , ktorý som obdržal by som nemal takú istotu – že hlas je Boží.

  Tu v týchto dňoch začalo moje postupné obrátenie. Podobne, len za dramatickejších okolností to zažil aj Saul (apoštol Pavel), tiež počul hlas z neba a vedel, že sa stretol s Ježišom, tam v Damašku v Sýrií nastalo jeho obrátenie. Obrátenie je dielom človeka, toto Boh za nikoho robiť nebude, Obrátenie zvyčajne prichádza po tom, keď sa človeku Boh dá poznať prvý krát . A preto už nie je možné žiť starý spôsob života. Ak spoznáš Boha- meníš svoj život. Toto mi potvrdí každý kto poznal Boha.

  Boh z lásky k človeku sa mu dáva poznať v každom storočí , prevažne tým ľudom, ktorí ho hľadajú celým svojim srdcom. Tak to bolo aj v mojom živote pred 29 rokmi, bolo to v revolučných dňoch v Československu a o to to bolo pre mňa radostnejšie. O pár mesiacov ma Boh znovuzrodil v Kristovi, po tom, čo som uveril, že Ježiš je naozaj Boží Syn. Toto obdobie bolo pre mňa vanutím Svätého Ducha v celej východnej Európe, lebo Boh povalil hrádzu neslobody a vyhľadával lačné srdcia v krajinách, ktoré práve našli slobodu. Bol som v tých dňoch len jeden z tisícov.

  Miro Kucek – nad denominačný letničný kresťan, člen ECAV..
  Moravské Lieskové.

  —– ………..————- …………… —————- ……………. —————— ………………. ——

  Ako Boh miluje radikálneho moslima.

  [Autor článku: Muhammad Saleem]

Komentovať