20. JANUÁR

20. JANUÁR

Vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverii v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.

Galatským 2, 16

Hľaď, aby si sa nedal pomýliť a nedal zviesť vierou v skutky. Dobré skutky musí človek robiť, nie však na nich, ale na Kristovom diele budovať dôveru, a hriech, smrť a peklo prekonávať nie činmi, lež nimi poukazovať na ospravedlňujúceho Spasitea, na Kráľa Siona, ktorý si dokáže poradiť s hriechom, smrťou a peklom.

On je hriechu Smrť, smrti Premožiteľ a Víťaz nad peklom, ktorý takto konajúc umožňuje, aby si prenášal svoje dobré skutky na svojich blížnych, aby si tak dosvedčoval vieru v svojho Spasiteľa a Ničiteľa hriechu.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cirkvi

Komentovať