Gen. taj. SLZ o ordinariáte pre luteránov

11. januára t.r. sa v Ríme na knižnej prezentácii vyjadril prefekt Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Gerhard Ludwig Mueller ,že Vatikán uvažuje o zriadení ordinariátu pre luteránov ,ktorí by sa chceli stať rímsko-katolíkmi. V rámci tohto ordinariátu by si mohli ponechať niektoré svoje tradície a spôsoby. Na výzvu LWI sa k tejto téme vyjadril 18. januára 2013 gen. tajomník SLZ , farár Martin Junge. Prinášame preklad jeho vyjadrenia:
Ako luteráni zachovávame a podporujeme základné právo každého človeka na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Toto základné právo znamená tiež, že ,ak nejaký luterán by chcel ísť do rímskokatolíckej cirkvi a tam svedčiť o svojej viere,je to jeho alebo jej právo, akokoľvek by táto voľba ,či cesta mohla byť pre nás luteránov bolestná.
SLZ ale dostal so starosťou informáciu o možnom zriadení špeciálnej štruktúry v rámci rímsko-katolíckej cirkvi, vytvárať tak podmienky ,ktoré by dávali miesto špecifickému želaniu malého počtu luteránov v rím. kat. cirkvi pri zachovaní svojej konfesionálnej identity a tradície ako luteránov.
Dodatočne k teologickým otázkam, ktoré takáto kombinácia konfesijných identít prináša, vzťahuje sa starosť SLZ na skutočnosť, že vytvorenie takejto špeciálnej štruktúry mala by hlboké ekumenické dôsledky:
* Pridali by sa ďalšie výzvy na vytvorenie chápania k otázkam ekleziológie,ktoré sú súčasťou aktuálneho ekumenického dialógu.
*Vyslalo by to falošné signály členským cirkvám vo svete, ktoré sa zaviazali, reformačné jubileum roku 2017 priblížiť SLZ v duchu ekumenického chápania a spolupráce.
Luteránske cirkvi vo svete dívajú sa na reformačné jubileum v transformačnej sile evanjelia Ježiša Krista. Oslobodení Božou milosťou členské cirkvi SLZ presadzujú svoju kontinuálnu angažovanosť pre ekumenickú spoluprácu. Ďalej budú Bohu a blížnym slúžiť spolu s inými kresťanmi, a v hľadaní viditeľnej jednoty cirkvi, najmä cez ekumenický dialóg na všetkých úrovniach. Tie možno vidieť už teraz. S prísľubom plnosti, je jednota darom Trojjediného Boha a volá všetkých kresťanov k neustálym modlitbám a zanietenému angažovaniu sa.

Komentovať