7. JANUÁR

7. JANUÁR

A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Matúš 3, 17

Takto káže najvyšší kazateľ z najvyššej a najväčšej kazateľnice, z nebies.
A to je najvýznamnejšia kázeň, lebo nijaká významnejšia na svete nezaznela ako táto, v ktorej všemohúci, večný, milostivý Boh o svojom rovnako všemohúcom, milovanom Synovi hovorí: Toto je môj Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
Najdôležitejším žiakom a poslucháčom je Duch Svätý, tretia osoba Svätej Trojice – Božieho majestátu. To sú veľkí: kazateľ, kázeň a poslucháč – a nemôžu byť väčší.
Preto zmĺkli milí anjeli v tichu a nedávajú sa počuť, ale načúvajú sami Všemohúcemu kazateľovi, Bohu, najmocnejšiemu Otcovi, čo káže o svojom Synovi, v ktorom sa Mu zaľúbilo.

Ale tu by si mohol povedať: Čo mi to pomôže? Kritus je Syn Boží – a bez hriechu. Ja som však úbohý hriešnik, v hriechu počatý a zrodený; nuž pre moje hriechy nebýva môj krst spojený s takou nádherou. Nie, takto si nesmieš počínať, lež musíš so svojím krstom vstúpiť do krstu Kristovho, aby sa krst Krista stal tvojím krstom a tvoj krst Kristovým a takto bol jedným krstom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať