Vianoce-sviatky starcov

Vianoce – sviatky starcov

Lk 2, 34 – 38:

“A dobrorečil im Simeon a povedal Márii, Jeho matke: Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, korému budú odporovať, (35) – ale aj tebe prenikne dušu meč – aby sa zjavilo zmýšľanie mnohýh sŕdc.
A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa Aser. Bola pokročilá vekom a žila s mužom sedem rokov od svojho panennstva; (37) bola vdova osemdesiatštyri ročná, ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžiac Bohu vo dne v noci. (38) Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema.” Amen

Milé sestry a bratia v Kristu!

Vianočné sviatky sú už temer za nami. Nie úplne, pretože smerujeme k sviatku Epifánie- Zjaveniu Krista Pána mudrcom.
Pre mnohých ľudí sa však skončili skôr, ako začali. Už na Štedrý večer. Po slávnostnej večeri…Veriaci kresťan však má možnosť a mnoho dôvodov prežívať radostné nadšenie z príchdu a narodenia Pána Ježiša vždy znovu. Duch Svätý aj nás vedie do chrámu, ako Simeona a Annu !

Chrám je miesto, kde Ježiš chce prebývať s nami. Lebo tak, ako Slovo stalo sa v plnosti času telom – tak sa oslávený Ježiš stáva Slovom pre nás. Chceme sa nanovo o tom presvedčiť aj dnes. Chce nám tak poslúžiť k novej a plnšej radosti z anjelského posols tva.

Radosť plynula z toho, čo počula, prijala a spoznala Mária, Alžbeta, Jozef a iní z ich okolia. Často sa hovorí – a mnohí sú o tom presvedčení, že Vianoce sú sviatky najmä detí. Že prinášajú radosť najmä, a neraz výlučne len deťom. Deti majú vraj viac dôvodov tešiť sa. Najmä z množstva darčekov, ktoré zadovažuje temer celá rodina: otec, mama, babka, dedko, krstní rodičia a možno aj nejaké tety a strýkovia. Mnohí zdôrazňujú aj iný dôvod: mladosť- radosť! Je to čas zdravia, rastu, sily, múdrosti, nádeje na lepší život, ako mali starí rodičia a rodičia. Mladí majú pred sebou budúcnosť – ale čo starí, starší a najstarší? Čo tí, ktorí sú pokročilí vekom?

Dnes by som chcel slovom Písma Svätého a Slovom Božím odpovedať aj tým najstarším v cirkvi, že Vianoce sú aj pre starých. Aj pre stracov a starenky, pr ľudí, ktorí sú už blízko k večnosti a približujú sa dni ich odchodu z tohoto sveta. Písmo nám stavia pred oči hneď dvoch starých ľudí! Simeona a Annu. Môžeme vidieť, čo znamenal príchod a narodenie Pána Ježiša aj pre nich a vidieť dôvod na radosť aj pre starcov.

Simenon prišiel do chrámu a dobrodrečil Márii a Jozefovi, že prienieslie Dieťa Ježiša do chrámu v Jeruzaleme. Tak smel aj on uvideť Ježiša! On sa dal viesť Duchu Svätému, ktorému dôveroval po celý život a bol tak mužom spravodlivým a bohabojným.
On do Betlehema už nemohol ísť, nevládal sa dať na dlhšiu cestu. Dokázal však nielen sedieť niekde v kúte a čakať na smrť, ale aj ísť do chrámu, kde prišli aj rodičia s Dieťatkom. Vtedy jeho srdce zaplesalo.
Nielen že uvidel Ježiška v náručí panny Márie, ale vzal Ho aj on na ramená a chválil Boha ! Uvidel Toho, po ktorom túžili ľudia celé veky a to aj tí najzbožnejší, lebo všetci vedeli, že potrebujú milosť a pomoc Spasiteľa. Simeon bol tak šťastný, naplnený radosťou a pokojom, takžeže povedal: teraz už môžem aj umrieť, lebo umriem v pokoji! Videl som narodeného Spasiteľa, Toho koho Boh zasľúbil poslať k spáse všetkým. “Teraz, prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripavil pred obličajom všetkých ľudí!”

Kto správne pozná a vidí “Ježiška”, vidí svojho SPASITEĽA!
Simeon vedel a prijal v Ježišovi to, čo aj máme vedieť a prijať aj my. Naplnené Božie zasľúbenie, Dar večného života a Záchrancu z moci smrti. Prišiel pre Izrael, aby ho oslávil i pre všetky ostatné, dovtedy pohanské národy. Ježiš je Skalou. Je Bohom Otcom položený na povstanie k novému životu, ale je dôvodom pádu tým, ktorí sa o túto Skalu iba potknú.

Bratia a sestry v Kristu Pánu!
Milosť, ktorú Pán Boh dal Simeonovi je zakompovaná v Božom pláne celom jasne aj preto, že on má povedať panne Márii, ale aj všetkým ostatným ľuďom o spasení niečo viac! Spasiteľ prišiel, ale k dokonanému dielu spasenia musí dieťatko Ježiš ešte vyrásť a dorásť. Spasenie bude vykonané a dokonané neskôr, keď príde opäť Bohom určený čas! Spasenie nebude zadarmo, bez obete. Nebude lacné, ale dveľmi draho zaplatené! Nie zlatom, ani striebrom, ale samotným svätým životom. Vydaním Božieho Syna na smrť.
V Pánovi Ježišovi je darované vykúpenie z každej zlej moci, ale len za cenu Jeho smrti a utrpenia, ktoré jej bude prechádzť. Za cenu pohoršenia kríža! Prečo?- Lebo ľudské srdce je zlé od mladosti. Odplata za hriech je smrť. Človek je hriešnik. V chráme je to vidieť menej. Obyčajne sa tu ľudia správajú slušne, dokonca milo, tu sa môžu všetci usmievať. Ale čo majú ľudia v srdci – to vie iba Pán Boh. Boh vidí do srdca a vidí hriech. Vidí skutočný stav hriešnika, ale nechce smrť hriešnikov! Vianoce sú krásne sviatky aj preto, lebo hovoria o Božom zámere: nie odsúdiť, ale spasiť svet! “Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho”.

Pre Máriu bolo ťažké počuť Simeonove slová, že “tomuto znameniu budú odporovať a navyše aj “jej dušu prenikne meč”, keď bude prebodnuté Jeho srdce, pre “naše priestupky a viny” (Iz 53) Simeon vedel, že jej musí povedať pravdu! Celú a nahú pravdu, bez prikrášľovania. “Tento je postavený na povstanie- ale aj pád mnohým v Izraeli – a aj tebe prenikne dušu meč… Keď bude trpieť tvoj syn, bude tvoja radosť zakalená. Jeho krvavé rany budú akoby rany na jej vlastnej duši. Máriu musí teda pripraviť!

Ale Pán Boh robí ešte viac! Máriu chce aj potešiť a povzbudiť, aby sa nepreľakla, ale bola pripravená na cenu vykúpenia.
Aby bola radostná a plná nádeje aj pod krížom. Aj pri kladení mŕtveho Syna do hrobu, aj potom, keď nájde najskôr len prázdny hrob. Keď si mnohí budú myslieť, že nenávisť Jeho nepriateľov siaha až za hrob. Simeon svojím pokojom a radosťou, napriek blízkosti svojej smrti jej dáva nový pohľad a tak potešenie.

Vtedy prichádza Bohom poslaná aj druhá dôležitá osoba. ANNA. Stará, ale krásna tvár! Vzácna osoba! Prorokyňa, osemdesiatštyri ročná vdova. Ona hovorí: Neboj sa Mária a Jozef! Napriek tomu, čo počujete, smiete byť plní radosti a Mária smie byť naďalej blahoslavená. Bohom poslaná prorokyňa Anna hovorí o vykúpení Jeruzalema, ale aj o našom vykúpení!
Stane sa to, čo Simenon oznámil z moci Ducha Svätého a preto pravdivo. Pravda často bolí… Ale Ježišovo utrpenie a smrť na kríži bude slúžiť všetkým ku spáse a k radosti! Všetkým! Aj takým starcom a starenkám, ako boli Simeon a dcéra Fanuelova.

Ak pozrieme na Dieťa Ježiša a prijmeme Ho ako Spasiteľa, ak sa Ním dáme viesť, nasmeruje naše život do slávy neba. Cez časnú smrť a vzkriesenie nás vedie k večnému životu. To je však radosť nielen pre deti, ktoré sú možno ešte ďaleko od smrti, to je radosť a dôvod k chvále, k radosnej nádeji aj pre tých, ktorých dni a roky sa v časnosti napĺňajú…Narodenie Ježiša je radosť všetkému ľudu. Aj naším starcom a starenkám, zbožným Simeonom a Annám. Radosť všetkým. Máme veľa dôvodov chváliť Boha v každom veku a tešiť sa z príchodu Pána vždy. Amen.

Nedeľa po Vianociach – Sobotište 2012- Ľ.Batka st.

Komentovať