V BOŽOM MENE !

V BOŽOM MENE !

(Martin Braxatoris)

V Tvojom mene, Pane náš a Bože!
Predivný – to je Tvoje sväté meno.
Čokoľvek priniesť budúcnosť nám môže:
od Teba príde – Tebe poručeno!
Predivne ruka Tvoja ľud svoj vodí
nie kvietím len, no zavše tŕnim práve –
Nuž veď nás, bárs aj cez oheň a vody,
veď cesta kríža iste vedie k sláve.

V Tvojom mene – Radca Tvoje meno.
Kto poradí, kto ukáže nám cestu,
po ktorej by sme isto, nemýleno
šli k nebeskému spásy večnej mestu?
Kto z rozpakov a z bludu vypomôže?
Kto v tmách dá svetla, jehož cestou treba?
Buď Radcom naším, Pane náš a Bože,
v tmách spasiteľné svetlo svieť nám z Teba.

/ Úryvok z novoročnej modlitby a básne Martina Braxatorisa- Tran.kal.O8 /

Komentovať