30. DECEMBER

30. DECEMBER

Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.

Ján 1, 12 – 13

Kresťan má byť takým človekom, ktorý je od narodenia kresťanom. To sa nedá kúskovať ani plátať skutkami ako žiaci Mojžišovi a všetci svätuškári, ktorí robievajú na rozkaz a urobia tu i tam nejaké to dielo, a preda nič poriadneho.
Ale to patrí k novým ľudom, ktorí sa označujú ako deti narodené z Boha, ktoré veria v meno Ježiša Ježiša krista, t.j., ktorí sa spoliehajú na Slovo, ktorým im Boh pre Krista hriechy odpúšťa a prijíma na milosť.

Kristus hovorí o dvojakom narodení: o telesnom narodení z otca a matky a o duchovnom narodení z vody a z Ducha.
Tí telesne narodení sa nazývajú ľudia, majú telo a dušu, rozum a zmysly, oči, uši, ostatné údy tela, ktoré človeku náležia.

Duchovne narodení, nazývajú sa kresťania a vchádzajú do Kráľovstva Božieho. Zvlášť káže Nikodémovi o novom narodení a hovorí: Kto chce byť kresťanom a prísť do Kráľovstva Božieho, musí prejsť iným narodením, než je to prvé telesné narodenie. Staré, telesné narodenie to nedokáže.
Kto chce byť kresťanom, musí starého Adama vyzliecť, hľadať nové narodenie a stať a znovuzrodeným. /Z vody a z Ducha – J 3, 5/

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať