28. DECEMBER

28. DECEMBER

A to SLOVO stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.

Ján 1,14

Ján zdôrazňuje, kto „ to Slovo“ je, o ktorom on aj Mojžiš doteraz hovorili. Predovšetkým, že je to jednorodený Syn Boží, ktorý mal všetku slávu, ako má Otec. Preto Ho nazýva jediným, jednorodeným, aby Ho povýšil nad ostatné Božie deti, ktoré nie sú také, aký je tento Jediný.
Týmto je zdôraznené zas Jeho pravé Božstvo. Lebo keby nebol Boh, neoznačoval by Ho na rozdiel od ostatných jednorodeným Synom, ako je tu označený.
On a nikto viac nie je takýmto spôsobom Synom Božím, nikto sa už nemôže takto nazývať ani medzi anjelmi, ani medzi ľuďmi; lebo nikto z nich nie je jediným Božím Synom, ale všetci sú bratia a rovnako stvorené tvory, vyvolené deti z milosti, nie narodené z Božej podstaty.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať