Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku -Vianoce 2012

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku
1. sviatok vianočný 2012

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Na otázku: Kto je Pán Boh? – môžeme dať na základe Písma svätého rozličné odpovede. Vo svojej podstate sú však všetky odpovede spojené s odpoveďou, ktorú nám dáva apoštol Ján, keď píše: Boh je láska (1J 4, 8b).
Hlavným a najväčším prejavom Božej lásky k nám je Pán Ježiš Kristus. Na lásku zjavenú v Ňom nás Ján upozorňuje slovami: Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme (1J 3, 1a).
Slovo pozrite je signálom, ktorým nás apoštol upozorňuje, že si máme všimnúť niečo, čo je mimoriadne dôležité, že máme na to sústrediť svoj záujem.
Tým predmetom nášho záujmu má byť Božia láska k nám. Božia láska, to nie je niečo, k čomu by mal človek unikať vo svojej fantázii preto, aby sa aspoň na chvíľu klamne vymanil z reality života, nie je to len zbožná túžba utláčaného človeka, ktorý nepoznal veľa lásky v tejto časnosti, jednoducho – Božia láska nie je výplod ľudského mozgu a citov. Apoštol nám píše: Pozrite! Lásku Božiu je teda možné vidieť, poznať, zažiť, pretože je skutočnosťou. Pravda, oči, ktorými sa dá Božia láska veľmi jasne vidieť, sa nazývajú: viera.
Apoštolovo pozrite je akoby prst, ktorý nám aj v dnešný deň ukazuje do Betlehema, na chudobné dieťa položené v jasliach. Toto dieťa však znamená stelesnenú Božiu lásku. Boží čin, ktorý umožnil príchod Pána Ježiša na tento svet v tele človeka, hlboko zasiahol do dejín ľudstva i do nášho osobného života.
Ježiš Kristus vzal na seba našu podobu, aby sme sa my mohli stať podobnými Jemu. Apoštol v Liste Židom píše, že Pán Ježiš nás menuje svojimi bratmi (Žid 2, 11). A ak sme Jeho bratmi a sestrami, sme aj deťmi Božími. Tak to čítame i v Evanjeliu podľa Jána: Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími
(J 1, 12). – To je pre nás veľký a veľmi vzácny odkaz o Božej láske a milosti. . /.
Apoštol Ján zdôrazňuje, že sme Božími deťmi. Táto nová hodnota človeka prevyšuje všetky ostatné, ktoré tu dostávame a máme. Boh nás ňou obdaroval preto, že Boží Syn sa stal človekom a naším bratom – to je div lásky Vianoc!
Keď sme Božími deťmi, to znamená, že sme si navzájom bratmi a sestrami. Vianoce sú teda nielen sviatkami Božej lásky k nám, ale aj sviatkami našej lásky k druhým ľuďom. Láska k blížnym zahŕňa úctu, porozumenie, čestnosť, oslobodenie sa od egoizmu a jeho prejavov, znamená vedieť odpustiť, ale znamená aj nebyť ľahostajný k prejavom nespravodlivosti a nemorálnosti; súčasťou lásky k blížnym sú i modlitby za nich.
Boh, ktorý sa stal dieťaťom človeka, aby sme sa my stali Božími deťmi, nám aj počas týchto vianočných sviatkov pripomína, že máme žiť v láske. Pretože skutočná láska dáva človeku ľudskú dôstojnosť, je liekom na choré medziľudské vzťahy, na mnohé problémy, na krízu každého druhu.
Život v Božej láske a v láske Božích detí sa nekončí vtedy, keď sa končia vianočné sviatky, pretože takýto život je poslaním, úlohou a zmyslom konania každého kresťana.

Prajeme Vám všetkým, Vašim rodinám a cirkevným zborom Božou láskou a milosťou požehnané vianočné sviatky.

Slavomír Sabol Miloš Klátik Milan Krivda
biskup VD generálny biskup biskup ZD
Z bulletinu ecavba prevzal V.Láska.

Komentovať