Kristov ruženec

Na stránkach združenia Coena som našiel evanjelickú modlitbu ruženca. Chcem sa s ňou s vami podeliť aj v slovenskej verzii ktorú som sa pokúsil preložiť z tej českej.
Občas mi robí problémy sa dlhšie modliť. Aj keď mám takú túžbu, nikdy pri modlitbe nevydržím a myšlienky skĺznu k iným veciam. Ani nemám toľko vlastných slov aby som vládal tak dlho rozprávať.
Nie je ruženec tou modlitbou pohanov, ktorí si myslia že veľavravnosťou slov budú spasení?
Nazdávam sa že nie. Táto modlitba mi naopak pomáha sústrediť sa na Pána dlhšiu dobu. Samozrejme to nesmie byť len mechanické opakovanie, ale vnímam to čo hovorím.
Snáď niekomu ďalšiemu tiež pomôže.

Kristov ruženec

Prevzaté a preložené z coena.cz

Začiatok
V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

Vyznanie viery
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Modlitba Pánova
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Úvod
Buď pochválený, ktorý prichádzaš v mene Pánovom, Ježiš Kristus, Boží a Máriin Syn, ktorý… +

Vzývame Ťa, Pane Ježišu Kriste a velebíme Ťa, pretože si skrze svoj svätý kríž vykúpil svet. Amen. (prvé tri vety sa hovoria po sebe)

+ ktorý v nás rozmnožuje vieru.
+ ktorý v nás posilňuje nádej.
+ ktorý v nás zapaľuje lásku.

Sláva
Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Desiatok
Modlitba Pánova
“Buď pochválený…” + veta danej témy, “Vzývame ťa…:
po každom desiatku: Sláva
rozjímanie ďalšej vety vybranej témy začína znova Modlitbou Pánovou

Na konci celej modlitby
Ticho – volná modlitba

Príhovor za seba, cirkev a svet

Kolekta, krátka modlitba: Bože, náš nebeský Otče, učinil si nás v krste deťmi svetla. Nepripusť, aby nad nami získali moc temnoty bludu, ale pomôž nám, aby sme zostali v svetle tvojej pravdy, skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou a s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Záver: Pán nám žehnaj, od všetkého zlého nás ochraňuj a priveď nás do života večného. Amen.

Témy
Každá téma je rozvitá do piatich viet, ktoré sa vložia do modlitby po “Ježiš Kristus, Boží a Máriin Syn, ktorý…”. Každá veta sa hovorí 10x, tzv. desiatok.
Začiatok každého desiatku tvorí Modlitba Pánova a koniec Sláva.

Boh, ktorý sa stal človekom
+ ktorý bol na počiatku u Otca.
+ ktorého prijala Mária skrze Ducha Svätého.
+ ktorý sa pre nás v plnosti času stal človekom.
+ ktorého na výsostiach chvália nebeské zástupy.
+ ktorý všetkým ľuďom na zemi prináša pokoj.

Trpiaci Pán
+ ktorý umýval nohy učeníkom.
+ ktorý svojou krvou založil novú zmluvu.
+ ktorý pre nás pretrpel smrteľnú úzkosť.
+ ktorý pre nás niesol kríž.
+ ktorý na kríži dovŕšil svoje dielo.

Zmŕtvychvstalý Pán
+ ktorý zostúpil a zlomil okovy smrti.
+ ktorého víťazstvá zvestoval anjel u hrobu.
+ ktorý sa dáva poznať pri lámaní chleba.
+ ktorý na svojom premenenom tele nesie znamenia.
+ ktorý s nami úpenlivo prosí, keď sa modlíme v Jeho mene.

Vyvýšený Pán
+ ktorý vstúpil na nebo.
+ ktorý nám posiela svojho Ducha ako pomocníka.
+ ktorý vo svätej cirkvi zhromažďuje svoj ľud.
+ ktorý príde súdiť živých aj mŕtvych.
+ ktorý zapisuje naše meno do knihy života.

Pán svojej cirkvi
+ ktorý je s nami až do konca sveta.
+ ktorý sedí na pravici Boha Otca.
+ ktorý vedie svoju cirkev Duchom Svätým.
+ ktorý náš hlad utešuje chlebom života.
+ ktorý zo všetkých končín zemi zhromažďuje svoj ľud.

Pán anjelov
+ ktorého narodenie zvestoval anjel Gabriel.
+ ktorému na púšti slúžili anjeli.
+ ktorého posilňoval anjel v Getsemanoch.
+ ktorého druhý príchod predpovedali anjeli.
+ pre ktorého slávu bojuje proti mocnostiam tmy archanjel Michael.

Syn Panny Márie
+ ktorého vo viere prijala Panna Mária.
+ ktorého Mária hľadala a znova našla v chráme.
+ ktorého Mária prosila a on daroval víno svadobným hosťom.
+ ktorého Mária odprevádzala až pod kríž.
+ ktorý spoločenstvom Ducha spojil Máriu s učeníkmi.

Pán svojich svedkov
+ ktorý vyvolil apoštolov za svedkov svojho kráľovstva.
+ ktorého chválili mučeníci až do smrti.
+ ktorého dosvedčujú veriaci ako slovo pravdy.
+ ktorému v živote i v smrti dôverujú dúfajúci.
+ ktorý zapaľuje milujúcich k službe blížnym.

Komentovať