13. DECEMBER

13. DECEMBER

…ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým, požehnaný naveky.

Rímskym 9, 5

Niet iného človeka, nech by sa volal, ako chce, hoci aj anjel Gabriel so svojím dielom, ktorý by odstránil hriech, smrť a kliatbu a namiesto toho daroval spravodlivosť, život a požehnanie Božie. Pretože Písmo také dielo pripisuje pravideľne Kristovi, z toho s istotou vyplýva, že On je pravý, skutočný Boh.

Keby som veril, že iba ľudská prirodzenosť za mňa trpela, Kristus mi bude nedokonalým Spasiteľom; vlastne On sám by potreboval spasiteľa. Keď však skladám poklad a nádeje v to, že
K r i s t u s je oboje, p r a v ý B o h a č l o v e k, ktorý za mňa zomrel, atď., to presahuje a preniká všetky hriechy, smrť, peklo a všetky bôle i srdca bôľ.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať