7. DECEMBER

7. DECEMBER

Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!

Filipským 4, 4

Radosť je ovocie a následok viery; lebo nie je možné, aby sa srdce dokázalo radovať v Bohu, ak najprv v Boha neuverilo. Kde niet viery, tam je číry strach, útek, plachosť a zármutok, i keď by sa tým myslelo a volalo ako Božie.
Áno, v takom srdci je nenávisť a nepriateľstvo proti Bohu. Dôvod je v tom, že srdce sa cíti hriešne vo svojom svedomí. Nemá dôveru, že je mu Boh milostivý a naklonený, pretože vie, že Bohu je hriech nepriateľský a prísne ho trestá.

Preto epištola nie je adresovaná hriešnikom, ale svätým. Hriešnikom sa musí najskôr povedať, ako sa hriechu zbavia a nájdu milostivého Boha; tak prichádza radosť sama od seba, keď sú zbavení zlého svedomia. Pozrite, o akej radosti hovorí svätý Pavel. Tu nie je nijaký hriech, nijaký strach zo smrti ani pekla, ale radostná, silná dôvera v Boha a Jeho priazeň. A opakujem: radujte sa.
Apoštolovo opakovanie zosilňuje jeho napomínanie; je to aj potrebné; aj keby sme hneď upadli do hriechu, buďme silnejší v radosti v Bohu, než v žalosti v hriechu.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať