6. DECEMBER

6. DECEMBER

Povedzte dcére sionkej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký.

Matúš 21, 5 a, b

Neutekaj a neklesaj na mysli! Neprichádza, ako prišiel k Adamovi, Kainovi, za čias potopy, Babylonského zajatia, Sodomy a Gomory – nechce ťa obviňovať ani vytýkať hriechy. Všetok hnev je stranou; je tu iba krotkosť a dobrotivosť. Chce ísť s tebou, aby sa ti srdce radovalo, milovalo Ho a malo v Neho pevnú dôveru, hľadajúc pri Ňom útočisko, aby si sa k Nemu vynul a držal sa Ho pevne, keďže si Ho predtým so strachom opustil.
Nestačí, že sa nám Kristus stal Vykupiteľom z tyranie a panstva hriechu, smrti a pekla, a naším Kráľom, ale pripája sa k nám, aby bolo všetko naše, čo On je a má; ako o tom hovorí svätý Pavel v liste Rímskym 8, 32.
Dcéra sionská dostáva od Krista hojné dobrodenie. To prvé je viera a Duch v srdci, ktorý očisťuje a vyslobodzuje z hriechov; to ďalšie je Kristus sám, môže sa s dobrodením od Krista chváliť, akoby všetko, čo Kristus má a čím je, bolo aj jej môže sa na Krista spoliehať ako na dedičstvo, o ktorom svätý Pavel v liste Rímskym 8, 34 hovorí: Kristus sa za nás prihovára u Boha. Je náš Prostredník, ujíma sa nás ako svojich, a naopak, aj my Ho prijímajme ako svojho.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať