5. DECEMBER

5. DECEMBER

Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: Povedzte dcére sionskej…

Matúš 21, 4 – 5a

Evanjelista uvádza výrok preto, aby sme videli, že Kristus neprichádza pre naše zásluhy, ale pre potvrdenie Božej pravdy, keďže bol zasľúbený dávno predtým, než sme žili my, ku ktorým prichádza.
Preto ako Boh z čírej lásky zasľúbil toto Evanjelium, tak ho aj plní na potvrdenie svojej pravdy, dodržuje, čo zasľúbil, aby sme sa odvážili na Jeho zasľúbení budovať s plnou dôverou; lebo ho splní. A toto je tiež písmo, v ktorom je zasľúbené Evanjelium, o ktorom hovorí svätý Pavel v liste Rímskym 1, 2 a 3: Boh dáva zvestovať Evanjelium zasľúbené v Písmach svätých ústami Jeho prorokov o Jeho Synovi Ježišovi Kristovi.
Nehovorí: povedzte dcére sionskej; ako keby mal niekto pri nej v niečo také veriť, čo priamo s Kristom súvisí; ale jej majú povedať, aby verila a nemala nijaké pochybnosti, že sa to deje pre ňu, ako hovorí toto slovo.
Je to viera, ktorá sa označuje jedine kresťanskou, keď veríš bez váhania, že Kristus je nielen svätému Petrovi a svätým vzácnym človekom, ale aj tebe samému, áno, tebe samému viacej, než všetkým ostatným.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať