11. NOVEMBER

11. NOVEMBER

Kto je Hospodin, náš Boh, na nebi, na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko;

Žalm 113, 5 – 6

Pretože Boh je Najvyšší a nič Ho neprevyšuje, nemôže sa dívať nad seba, ale ani vedľa seba; nikto Mu nie je rovný, preto musí nevyhnutne hľadieť do seba a nadol. A čím je niekto hlbšie pod Ním, tým Ho vidí lepšie. Oči sveta a človeka si počínajú nerozumne; hľadia iba nad seba a chcú siahnuť vysoko po cti, sile, bohatstve, umení a dobrom živote. A kde takí ľudia sú, každý sa k nim prikláňa; hneď im je po ruke; ochotne im poslúžiť a chce výšku skutočne dosiahnúť.
Do hĺbky sa nechce nikomu nazrieť, tam, kde vládne chudoba, potupa, núdza, nárek a obava. Od tých každý oči odvracia. Hneď ujde, vyplaší sa, opúšťa ich a ani len nepomyslí, žeby im mal pomôcť a pri nich sa pristaviť…
Niet veru nijakého stvoriteľa medzi ľuďmi, ktorý by dokázal z ničoho niečo urobiť. Preto naďalej zostáva jedine Boh s takým pohľadom, ktorý preniká hĺbky, a vidiac biedu a nárek, zostáva blízky tým, ktorí s v nich nachádzajú.

Martin Luther: Smerovník kresťanského života

Komentovať