6. NOVEMBER

6. NOVEMBER

Nepožiadaš dom svojho blížneho.
– Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani n e z a t ú ž i š po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

2. Mojžišova 20, 17; 5 Mojžišova 5, 21

V týchto dvoch prikázaniach sa zakazuje už aj poryv a neprekonateľná ž i a d o s t i v o s ť, ktorá spočíva v nás. Áno, už aj k o r e ň zlých myšlienok.
Zakazuje sa už aj v šiestom a siedmom prikázaní, ktoré sa dotýkajú zlovôle srdca a zlých javov údov, zlých slov úst a skutkov hriešneho tela. Už aj p r v é pohnútky, zároveň poryv a koreň, ako aj ich pôvod.

Musíme sa očistiť, prv než sa dostaneme do kráľovstva nebeského, aby ani len zlej pohnútky, ani koreňa so zlou náklonnosťou pri nás nebolo, ale dokonalé zdravie tela i duše, očistení od všetkých nerestí. Nedeje sa to v tomto živote a presahuje našu možnosť. Ktože sa môže pochváliť, že má vždy čisté srdce? Veď kto dokáže uhasiť zúrivý plameň žiadostivosti zloby, ktorá hlboko tkvie v našich údoch? Aj svätý Pavel sa žaluje ( Rímskym 6) na zákon údov a zákon hriehcov.
Pritlmíme naše uši oči, všetky zmysly zvnútra i zvonku, ale z l ú ž i a d o s t i v o s ť nedokáže nikto udusiť úplne.
Preto sú tu dve prikázania, ktoré n i j a k ý človek, nech by bol akokoľvek s v ä t ý, nedokáže dpkonale naplniť.
Zbožní plnia všetky ostatné prikázania, potlačia zlé skutky, slová a zvôľu srdca; ale vo svetle týchto dvoch prikázaní zostávajú zatratení a úbohí hriešnici, lebo nič z týchto prikázaní nesplnia, pretože im je vkorenená zlá žiadostivosť tela a nenásytnosť po cudzích veciach. Hrešia teda všetci a nemajú slávy Božej. (Rímskym 3, 23)

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať