5. NOVEMBER

5. NOVEMBER

Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac.

Matúš 20, 10 a

Treba si nám uvedomiť, že každý z nás má v sebe veľkého svätuškára. T.j. všetci chceme mať vzácne skutky, ktorými by sme sa mohli chváliť a povedať: Hľa, to je moje dielo; dnes som svojmu Bohu splatil dlh svojimi moditbami a dobrými skutkami, preto mám teraz svedomie pokojné.

Aj mne sa stáva, keď zastávam svoj úrad svedomito a svoje povolanie konám usilovne, že mám oveľa väčšiu radosť, ako keby som to nespĺňal. Taká radosť nie je azda sama o sebe zlá. Ale nie je z viery a nie je čistá, je to radosť, ktorá opantá a pomýli svedomie.
Svedomie je veľmi jemnou vecou, nedokáže sa dosť dobre brániť presile opovážlivosti. Preto upusťme od pocitu bezpečnosti, ak však vyznávame Krista, v bázni žijeme a vzmáhame sa vo viere, uvedomujeme si , že každý z nás si pri sebe v srdci nosí veľkého a hnevlivého mnícha ( s v ä t u š k á r a) t..j., že sa radi spoliehame na naše skutky, ktoré viere odporujú.

Martin Luther: Smerovnk kresťanskej cesty

Komentovať