3. NOVEMBER

3. NOVEMBER

Kto čítaš, rozumej!

Matúš 24, 15 d

Kto sa chce z Písma učiť, musí mu rozumieť. V nemčine sa hovorí: Venuj pozornosť tomu, čo čítaš! Alebo: Ak chceš čítať, sústreď sa na to, čo čítaš. Veď nečítaš nejaké ľudské, ale Božie slovo, vyvýšené nad každé slovo. Žiaci, ktorí sa z neho učia, musia usilovne dbať a hľadieť na to, čo hovorí.
A ak vieme, že listy kniežat sa majú čítať trikrát, a pritom majú byť pozorne vyslovované, aby neboli pokladané za nerozumných, o koľkokrát viac sa majú čítať listy Božie, ktoré sú Písmom svätým. Teda mali by sa čítať štyri-, desať, sto-, tisíc-, ba vyše stotisíckrát. Lebo On hovorí rozvážne a významne, áno, On sám je večnou Múdrosťou.
Kto sa takto venuje Písmu, stáva sa v ňom zbehlejší a vzdelanejší. Kto však tak nekoná, nenaučí sa ničomu, veru speje k horšiemu; lebo aj čisté zviera znova prežúva.
P r e ž ú v a ť znamená Božie slovo s pravou vážnosťou prijímať, srdcom sa ho zmocňovať, nachádzať v ňom lásku a záľubu, pozorne skúmať a verne sa ho pridržiavať.
Takto konajú rýdzi, t.j. praví kresťania, ktorí si srdcia vierou v Božie slovo prečisťujú. Ostatní, ktorí Božie slovo neberú vážne, z o s t á v a j ú v r í š i ž i v o č í š n e j , nečistými živočíchmi.
-Mária však zachovala všetky tie slová v srdci.- (Lukáš 2, 51 b)

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať