Skončila sa Synoda ECAV na Slovensku

” Tohtoročná Synoda ECAV sa konala 19.-20.októbra 2012 v Liptovskom Mikuláši v kongresovej hale hotela Jánošík. Bola zvolaná neskoršie ako po minulé roky a to kvôli júnovým voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 58 synodálov s hlasom rozhodujúcim a 13 synodálov s hlasom poradným.
Synoda bola otvorená slávnostnými SLB na ktorých kázal synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR JOEL RUML.
/Kázeň je stránke www.ecav.sk/
Hlavným bodom programu bili voľby do rôznych grémií Synody. Prijala správy predseníctava ECAv a všetky ďalšie správy prednesené podľa rokovacieho poriadku. Synoda schválila niektoré zmeny v zákonoch: o hospodárení. – o rokovacom poriadku v COJ, – o disciplinárnych previneniach a o vydávaní cirkevnoprávnych predpisov.
V záverečnej pobožnosti zaznela v kázni / 1 Tes 5, 14/ myšlienka:” V živej cirkvi je rozhodujúca kvalita a až potom kvantita”.
Podľa správy w.ecav.sk – skrátené.

Komentovať