22. OKTÓBER

22. OKTÓBER

Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne?

2 Mojžišova 14, 15

Ach, niekto si kresťana neváži ani toľko ako Turka, pohana alebo neverca. On je predsa vzácny pred Bohom a jeho modlitba priam všemocná; lebo je posvätený Kristovu krvou a pomazaný Duchom Božím. A čo úprimne prosí, zvlášť nevýslovnými vzdychmi svojho srdca, to je neodbytné volanie Božím ušiam; On to počuje, ako naznačuje Mojžišovi: Čo voláš ku mne?
Nuž veru Mojžiš sa nezdržal len pri šepkaní v starostiach a bázni v tej najväčšej núdzi. Podobný vzdych jeho srdca rozčesol Červené more, časť vysušil, takže Izraelci mohli prejsť, potopil faraóna so všetkou jeho mocou. To a ešte mnohé iné väčšie veci koná a dokáže úprimný duchovný vzdych (modlitba).

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cirkvi

Komentovať