Anton Bernolák- 250.výročie narodenia

                                                      Anton Bernolák – 250.výročie narodenia.

 

Rkc.kňaz, kodifikátor spisovnej slovenčiny na základe západoslovenského nárečia (í). Pochádzal zo šľachtickej rodiny zo Slanice. V r. 1787 dokončil štúdiu Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum /Filozoficko-kritická rozprava o písmenách Slovákov/ ako prvý krok k ustáleniu spisovnej normy. Kritické vydanie diela pripravil a vydal v r.1941 pof.J. Stanislav. K tomuto výročiu A.Bernoláka vyšla dnes pekná príležitostná poštová známka.

    

Už Jozef Ignác Bajza písal svoj román: René mláďenca príhodi a skúsenosťi /1783 svojským “ uhersko- slovenským”  jazykom a nepridal sa k Bernolákovej kodifikácii slovenčiny. Zostal preto izolovaným zjavom v slovenskej literatúre.

 

     Prvým mužom v našich dejinách, ktorý formuloval teóriu o centrálnosti a historickej prvotnosti slovenského jazyka, bol evanjeický farár v Kremnici: žilinský rodák: Ján FISCHER-PISCATORIS. 

Vo Wittenbergu  v r. 1697 vydal  filologickú dizertáciu : De origine, uire ac utilatate linguae Slavonicae – O pôvode, práve a užitočnosti slovenského jazyka.  V nej formuloval teóriu o centrálnosti a historickej prvotnosti slovenského jazyka. / Iure proinde mater religuarum dicitur illa slavica lingua/.

  

    V r. 1746 vyšla v Bratislave Slovensko-česká gramatika 

/ Grammatica  Slavico- Bohemica/ od evanjelického kazateľa Pavla Doležala. Úvod k nej napísla Matej  Bel. 

           

      Slovenskej gramatike sa venoval  aj  Daniel Krman.

Krmanova gramatika: RUDIMNETA gramaticae Slavo Bohemicae, na ktorej pracoval desať rokov / 1694 – 1704/,

ktorej časť je pravdepodobne v Halle, časť objavil Dr.J.Čaplovič -vyšla 10 rokov pred  gramatikou P.Doležala, ktorý mnohé časti prevzal temer doslovne. Táto sa stala základom aj Bernolákovej gramatiky z r 1790 !!

   

O svojom gramatickom diele D.Krman napísal, že vzniklo: “ z ukrutne nesmiernej práce, o akú sa z našich dosiaľ nikto nepokúsil”.

Už Krman mal snahu uzákoniť spisovnú slovenčinu. /Dr.J.Petrík: Kapitoly z domácich cirk.dejín, str 112/. 

    

V jednej modlitbe: Chvála budiž Tobě, náš předobrý Bože – ďakuje Krman Bohu za dary, že mu zachoval slovenskú reč a že nedopustil, aby jazyk nášho národa v dlhých búrkach padol a stratil sa. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               Ľ:Batka st.


Komentovať