4. OKTÓBER

                                                          4. OKTÓBER

 

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

 

                                                                                                                                                          Matúš 6, 11

 

     Božie slovo má v Písme svätom mnoho pomenovaní, vypočítavajúc premnohé cnosti a diela. Je duchovným mečom, ktorým odporuje diablovi a všetkým nepriateľským duchom. Je svetlom, ranným i večerným dáždikom, rosou nebies. Je zlato, striebro,  liek, rúcho, ozdoba a ešte mnohé tomu podobné. 

      Znamená teda aj chlieb, pretože sa ním živí duša, posilňuje, vzmáha sa a pevnie. Nemáme tým rozumieť iba prostý chlieb, pretože podobne ako Písmo vyjadruje každodenným chlebom najrôznejšiu potravu pre život, nech je akokoľvek pestrá, aj duchovný chlieb vyjadruje potravu pre dušu, ktorá je tiež nesmierne pestrá.

     Nuž, na zemi sú najrôznejšie duše a každá má zvláštne, nie vždy rovnaké požiadavky a nároky, a predsa Božie slovo hojne sýti všetky a každú zvlášť v ich požiadavkach. Lebo aj keby všetci králi zhromaždili všetky potraviny, ktoré získali a môžu ešte nadobudnúť. Nedá sa prirovnať ani len k najmenšiemu Božiemu slovu. Kristus Pán ho v Evanjeliu označuje ako Kráľovskú večeru ( Matúš 22, 2nn) a u Izaiáša je zmienka o vzácnom, vybernom a nádhernom jedle (25, 6) Chlieb, Slovo a jedlo nie je nikto iný než Ježiš Kristus, náš Pán sám, ako hovorí u Jána 6, 51: Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba… a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. 

 

                                                      Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať