Zrušenie CZ ECAV Bratislava?

Bratislavský cirkevný zbor sa rozpadol. Z veľkého ihriska sme sa rozhodli urobiť ihriská tri, menšie, lebo sme ten 5.tisícový kolos nedokázali riadiť. Tak sme to doriadili až sem. Predsedníctvo zboru: farár M.Šefranko a pán dozorca zvolali na nedeľu 16. septembra 2012 konvent do zborového domu v Dúbravke a do jeho programu vsnuli ako bod 6. – Zriadenie troch samostatných ECAV na Slovensku:

1.Bratislava Dúbravka – predsedajúci farár Ján Hroboň

2. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Nové mesto- predsedajúci farár M.Šefranko

3. CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto– predsedajpca farárka A.Polcková. Následne boli vytvorené aj sídla farských úradov a od polovide decembra hrabeme každý na svojom pieskovisku.

      Po "vytvorení" zborov troch, bol predostretý návrh presbytersta CZ ( zboru štvrtého)   na

                z r u š e n i e  CZ ECAV na Slovensku BRATISLAVA.

   Po zrušení nasledovala diskusia /b.7 a 

8/ informácia o záverečnom účte CZ za rok 2011. 

   

   Po tomto zrušení, asi 2OO členov zboru, príjemne vzrušených z dobre vykonanej práce sa v tichosti rozišlo, aby sa už nikdy nezišlo.  Nám ostatným zostáva zvláštny nostalgický pocit  z dobre vykonaj  práce delimitačnej komisie, ktorá podelila majetok najväčšeiho zboru na Slovensku k svojej úplnej spokojnosti. Spokojní boli aj prizvaní cirkevní trávnici, aby sa všetko dialo podľa cirkevných zákonov.

    Či sa im to podarilo, uvidíme neskôr. Zatiaľ platná CÚ v čl 16, v bode 2 hovorí stručne

toto: "Cirkevný zbor môže zriadiť, zlúčiť s iným cirkevným zborom alebo zrušiť dištriktuálne presbyterstvo; pri zriaďovaní cirkevného zboru vymedzí jeho územný obvod a určí sídlo farksého úradu". 

3/Návrhy na rozhodnutie podľa odseku 2 predkladá presbyterstvo príslušného seniorátu.

    Pán senior má však zjavne inú, svoju a lepšiu Ústavu a je Zákonom sám o sebe. Blahoželáme CZ aj k tomu, že v septembri sa dožil aj informácie o záverečnom účte CZ za rok 2011.

Najmä však k tomu, že dokázal najskôr "vytvoriť" tri zbory a až potom jeden aj "zrušiť". Jeden zrušiť a tri vytvoriť dokáže každý, ale naopak, to musí byť človek riadne povalaný a pomazaný.

     

    

       ag.tbc.

 

    

     

 

 

 

5 Komentáre k “Zrušenie CZ ECAV Bratislava?

   1. tabak

     či p,farár M.Šefranko predal tých niekoľko cirkevných bytov zboru pred tzv. zrušením zboru, alebo až po ňom. Keďže čelí  úradnému šetreniu v tejto veci, nebudem predbiehať v ú-súdkoch .

  1. „Až potiaľto nám pomáhal Hospodin“ … Tak sa končí uvedený návrh na rozdelenie najbohatšieho CZ ECAV na tri časti.

   Možno by sa rozhádaní bratislaváci mali zamyslieť, kde sa tie ich majetky ktoré si v prílohe dokumentu idú deliť, vzali. Pýtam sa: neposkladali sa náhodou na ne paštikári, kopaničiari a vidiečania a iné lazy v minulosti – formou príspevok, zbierok, generálnej podporovne a možno brigád? Neviem, ja sa iba pýtam. Možno by svedectvo o tom vydali vzorné cirkevné archívy.

   Teraz keď ich trhová hodnota vyletela do výšav, neporovnateľných s hodnotami majetkov na vidieku, je lákavé si ich podeliť – všetko v súlade s právnym poriadkom samozrejme – a potom budem možno ešte ľahšie sa oddeliť….

   Bratislavákom želám, aby im pomáhal im Hospodin aj nadaľej, nielen potiaľto. Majú totiž morálny záväzok voči tým, čo im doteraz pomáhali.

Komentovať