Poučenie o spovedi

Večeri Pánovej predchádza spoveď.

Spoveď je úprimné vyznanie hriechov pred Pánom Bohom.

Ak vyznáme svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (1.Jána 1,9)

Spoveď má dve čiastky:

pokánie, alebo vyznanie hriechov,
rozhrešenie.
Pred Večerou Pánovou sa máme spovedať preto, aby sme ju potom požívali ako hodní hodovníci, ktorí sú pripravení, veriaci a kajúci.

Cenu má len také vyznávanie hriechov, ktoré vychádza z úprimného a pokorného srdca a ktoré vo viere hľadá odpustenie.

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Luk. 18,13)

Pravý kajúcnik najprv vyznáva s ľútosťou svoje hriechy, potom verí, že pre zásluhy Kristove budú mu jeho hriechy odpustené a napokon sľubuje polepšenie svojho života.

Spovedné otázky sú tieto:

Či uznávame úprimne a srdečne, že sme proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili?
Či ľutujeme srdečne, že sme sa svojich hriechov srdcom a myslením, slovami i skutkami dopustili?
Či veríme, že Boh zo svojej lásky a milosrdenstva svojho odpustí nám pre zásluhy a nevinné umučenie Syna svojho všetky hriechy naše?
Či sľubujeme, že svoje zlé zvyky a obyčaje zanecháme, hrešiť prestaneme, život svoj polepšíme a blížnym svojim, ktorí nás urazili, ich previnenia odpustíme?
Podľa katechizmu sa pred Pánom Bohom máme spovedať zo všetkých svojich hriechov i z tých, ktoré sú pred nami skryté; pred duchovným správcom máme sa spovedať z tých hriechov, ktoré sú nám známe a ktoré cítime vo svojom srdci.
Osobné vyznávanie pred kňazom reformátor dr. Luther hojne odporúčal, pravda vždy ako dobrovoľné spovedanie sa.

Kristus Pán dal právo a moc odpúšťať hriechy svojim služobníkom, keď povedal:

Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa. (Ján 20,21-23)

V cirkvi zaujali miesto apoštolov duchovní správcovia, ktorí v mene Krista udeľujú rozhrešenie.

Toto právo a moc odpúšťať hriechy sa nazýva mocou kľúčov od kráľovstva nebeského. Nazýva s atak preto, lebo komu sú hriechy odpustené, tomu sú otvorené aj nebesá; a komu sú hriechy zadržané, tomu sú zatvorené aj nebesá.

Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach; a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. (Mat. 16,19)

Zvesť o odpustení hriechov skrze duchovného správcu sa nazýva rozhrešenie.

Poznáme rozhrešenie všeobecné a osobné:

Pri všeobecnom rozhrešení kňaz všetkým kajúcim hriešnikom naraz zvestuje odpustenie hriechov.
Pri osobnom rozhrešení kňaz vkladá ruku na hlavu každého kajúcnika osobitne, a tak mu zvestuje odpustenie hriechov.
Rozhrešenie je vlastne korunou spovedi, je najpotešiteľnejšou čiastkou.

Ku spovedi sa pripravujeme úprimnými modlitbami.

Komentovať