24. AUGUST

24. AUGUST

Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je Ten, ktorý ma súdi.

1. Korinstským 4,4

Pokladaj za veľmi dôležité, nech by si sa javil akokoľvek spravodlivý, svätý, nevinný, až božský, je veru potrebné, aby si zachoval pred bohom bázeň a pokoru, a v tejto bázni očakával Boží súd, a neskladal dôveru v seba, ale jedine v Božien milosrdenstvo.

Juda Makabejský bol zabitý v celkom spravodlivej vojne, a aj ináč ich mnoho zahynulo pri takých veciach a záležitostiach , ktoré boli dobré a chvályhodné, ako čítame o synoch Izraela v Knihe sudcov 20. kap.; len preto, lebo nekonali v bázni Božej, ale v dôvere vo svoju spravodlivosť.

Pavel v 1.liste Korintským 4. Kapitole 4, 5 hovorí: Ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie…Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je v tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať