5. AUGUST

                                                         5. AUGUST

 

Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd.

 

                                                                                                                                                               Žalm 82, 1

 

      Kazateľ, prostredníctvom ktorého Boh šľahá bohov, má stáť v cirkevnom zbore. Má stáť, byť pevný a istý, úprimne a čestne s ním riešiť problémy, otvorene pred Bohom i pred ľuďmi. 

Teraz je však veľa biskupov a kazateľov v úrade kazateľov. Nestoja však pevne a neslúžia Bohu verne, lež povaľujú sa, alebo stvárajú iné pestvá. Sú to falošní, neužitoční kazatelia, ktorí kniežatám a pánom nevytknú ich neresti.

     Niektorí preto, lebo to vonkoncom nepostrehnú. 

     Povaľujú sa a podriemujú vo svojom úrade, nerobiac nič, čo náleží k ich úradu, okrem toho, že ako ošípané zaberajú priestor, kde by ináč dobrí kazatelia mohli pôsobiť. 

       Iní sa pretvarujú a líškajú zlým bohom a povzbudzujú ich v samopaši. Iní sa boja o svoju kožu, ľakajú sa, že by mohli prísť o stratu tela a majetku. Tí všetci nestoja vo svojej službe a sú Kristovi neverní. 

 

 (Po bohmi treba rozumieť predstavených v spoločnosti, teda vrchnosť, ktorá má konať v mene Božieho práva a spravodlivosti na zemi.)

 

                                                                          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať