18. JÚL

18. JÚL

…a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.

Ján 10, 29 b

Pochválený buď naveky Ten, ktorý jediný je pravým a verným Pastierom a Biskupom všetkých duší, ktoré v Neho veria. Pri mne prvom sa nezačne učiť ako svojich, ktorí Jeho hlas počúvajú a zachovávajú, má ochraňovať pred mocou diabla, zlobou a tyraniou sveta. Zasľubuje: Nemajú nikdy zahynúť. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky.

Pri tom chcem zostať, nebudem sa už umárať, ako sa o svoju dušu starať, a vo svojej ruke a moci ochraňovať, – bola by skutočne nedostatočne zaopatrená. Lebo diabol by ju mohol v každej chvíli vytrhnúť a zhltnúť. Tisíckrát mi je milšie, že On ju má vo svojej ruke; v nej môže podľa Jeho slova byť a zostať v bezpečí.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

5 Komentáre k “18. JÚL

 1. detailista

   V prvom rade chcem uviesť, že som vďačný za toto Lutherovo priam nadšené uistenie o mocnej Božej ruke, v ktorej je každá v Neho veriaca duša spoľahlivo a bezpečne chránená. Môžeme sa tým denne povzbudzovať a potešovať. A neprehliadajme to, že máme počúvať Jeho hlas a zachovávať. 

  Keď si čítam prvú vetu tohoto zamyslenia – výkladu, tak sa neubránim jednej otázke, ktorá mi pri tom ide na um. Luther tu totiž hovorí (píše), že je len jeden – jediný pravý a verný Pastier a Biskup (všetkých duší, ktoré v Neho veria). Ak teda existuje len jeden pravý a verný Pastier a Biskup, logicky z toho vyplýva, že ak existujú aj iní pastieri a biskupi, tak nie sú (nemôžu byť) praví a verní (ak by boli, tak by to prvé tvrdenie nebolo pravdivé).

  Pre porovnanie uvediem iný (možno nie celkom adekvátny) príklad. Z Božieho Slova vieme, že je len jeden pravý skutočný Boh (v troch osobách…). Takže je nám úplne jasné, že akýkoľvek iní bohovia sú nepraví (falošní). Dnes je napr. v móde (neviem prečo) hovoriť o vynikajúcom športovcovi, že je napr. hokejový boh. Ako veriaci (v jedného Boha) sa s tým nemôžeme stotožniť. Pri písaní sa to (ešte) dá rozlíšiť malým a veľkým začiatočným písmenom, ale v reči to znie rovnako. Boh, skutočný a pravý Boh je len jeden, takže nazývať kohokoľvek iného "božským" menom sa mi nezdá správne. Viem(e), že Satan je v biblii nazývaný bohom tohoto sveta, ale to len potvrdzuje, že pravý Boh je len jeden, pretože Satan nie je pravý boh. 

  No a teraz tá otázka, ktorej sa neviem vyhnúť: Ak existuje len jeden – jediný pravý a verný Pastier a Biskup, je v tejto súvislosti správne, používať v cirkvi pomenovanie pastier (duchovný pastier) a biskup?

  Ak je pravý len jeden, akí sú potom tí ostatní?

   

  1. misko

   1 Pt 2,25: Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

   1 Pt 5,1-4: Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

   Ef 4,11: On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,

   Marana tha!

   1. detailista

     Áno, to všetko je pravda. Ale je pozoruhodné, že ak sa nemýlim (overte to prosím Vás), nikde v Novom zákone nenájdeme, že by niekto niekoho (konkrétneho) oslovil alebo nazval pastierom.

    Ani Petrovi Pán Ježiš nepovedal: ""odteraz si pastier mojich ovečiek…"", ale mu povedal "pas ako pastier moje ovečky" – ja tam cítim rozdiel. Podobne Peter (v texte, ktorý uvádzate) píše starším, že majú pásť stádo Božie, ale ich neoslovuje "pastieri" ale "starší".

    Ja som to inak napísal ako otázku, nie ako nejaké hotové tvrdenie, takže (aj) spolu s Vami môžeme hľadať uspokojivú odpoveď. A moja otázka bola v takom zmysle, že ak je len jeden pravý pastier (Pastier, Dobrý Pastier), tak ak sú aj iní (v cirkvi) pastiermi (ak chceme nazývať aj iných pastiermi), akí sú (potom) oni pastieri? – ako ich správne nazvať – nazývať (keď nie sú tými pravými, lebo pravý je len jeden)?

    Neviem, či je to obdobné, ale ja to podobne vnímam aj pri pomenovaní "vodca". Nemám tu pri sebe Písmo – bibliu, tak neviem uviesť miesta ani to nechcem tvrdiť stopercentne, ale myslím, že aj tento pojem – toto pomenovanie (označenie) sa dá v súvislosti s vedúcimi osobnosťami v cirkvi v NZ nájsť, no súčasne sú v evanjeliach napísané jasné slová Pána Ježiša: Nenazývajte nikoho na zemi – alebo vy sa nenazývajte – duchovnými vodcami  (nie je to presná citácia – opakujem nemám tu bibliu). Takže toto tiež vyzerá ako keby tu šlo o rozpor. Ja osobne tomu rozumiem (vysvetľujem si to) tak, že vedúce osobnosti v cirkvi sú a majú byť (tí, ktorí svojim spôsobom vedú – pomáhajú iným v "duchovnej chôdzi" – napredovaní), ale nazývaní a oslovovaní titulom (pomenovaním) "vodca" nemajú byť. Pretože skutočný a jediný pravý vodca je len jeden. Ak by sa totiž toto pomenovanie (titul) používalo (v súvislosti s nejakou konkrétnou vedúcou osobnosťou), tak by to bolo mätúce.

    A teraz som si všimol, že v tom treťom texte, ktorý uvádzate píše ap. Pavol, že niektorí sú v cirkvi ustanovení aj za učiteľov. A to je opäť obdobný prípad, pretože Pán Ježiš na tom mieste, ktoré som (len tak po pamäti) spomínal, hovorí aj to, že sa nemáme nazývať rabbi – učiteľ, pretože je len jeden (pravý, skutočný) Učiteľ a Majster a tým je On. Takže učitelia sú a majú byť (tí, ktorí iných učia), ale nazývať pojmom (pomenovaním – titulom) učiteľ (oslovovať takto) nikoho okrem Pána Ježiša v cirkvi nemáme. Takto si viem osobne vysvetliť ten "zdanlivý" rozpor, resp. takto v tom žiadny rozpor (podľa mňa) nie je.  

    1. misko

     Napísali ste: "A moja otázka bola v takom zmysle, že ak je len jeden pravý pastier (Pastier, Dobrý Pastier), tak ak sú aj iní (v cirkvi) pastiermi (ak chceme nazývať aj iných pastiermi), akí sú (potom) oni pastieri? – ako ich správne nazvať – nazývať (keď nie sú tými pravými, lebo pravý je len jeden)?"

     Kde v Biblii čítate, že je len jeden pravý pastier? To hore je Lutherovo vyjadrenie.

     Hovorí Vám čosi pojem analógia?

     Vy niekedy oslovujete Ježiša "učiteľ", "biskup", "pastier"…?

     Marana tha!

     1. detailista

       Pozdravujem Vás brat Miško a odpovedám na vaše (tie dôležité) otázky, najskôr na tú poslednú:

      Áno, oslovujeme tak niekedy Pána Ježiša, napr. v piesňach, ktoré sú spievanými modlitbami. Nemám pri sebe spevník(y), ale môžem sa doma na to pozrieť a napísať (ak nezabudnem) následne aj viac príkladov.

      Teraz ("len z hlavy") napr.:

      "Hospodin sám, je Pastier môj, vyznávam…" (ES)

      "Ty si môj Pastier, v Tebe všetko mám čo hľadám…" (S.Král)

      "Tvojou sme krvou, kúpení draho….. biskupe duší, pomôž nám…" (M. Royová)

      A ku tej prvej otázke:

      Pán Ježiš o sebe (čo určite poznáte) viackrát povedal: "Ja som dobrý pastier" Ak by sme mali len tieto slová tak ich môžeme chápať dvojako: 1. Pán Ježiš je (aj) dobrý pastier /to je mimochodom pravda, pretože On je aj oveľa viac/, 2. Ak položíme dôraz na slovo Ja, tak to potom znamená, že len On je dobrý pastier /a aj toto je pravda/. Pán Ježiš v tom istom evanjeliu povedal viacero prirovnaní, napr. "Ja som dvere" (do ovčínca) – aj toto je Jeho výlučné pomenovanie – aj keď tam nie je napísané "ja jediný" aj tak nikoho iného nenazývame "dverami do ovčínca". Alebo "Ja som vínny kmeň" – nikoho iného nenazývame vínnym kmeňom. "Ja som tá cesta…"

      Okrem týchto slov povedal Pán Ježiš (v tejto súvislosti) aj iné, napr. "Tí, čo prišli predo mnou sú sami zlodeji a lotri…" (ev.Jána 10.8). A v (tom) čase, keď si Židia nevedeli ani len predstaviť, že by mali alebo mohli niekedy tvoriť jedno spoločenstvo aj s pohanmi, povedal Pán Ježiš slová, ktoré sa vtedy týkali budúcnosti – a teda sa vzťahujú aj na našu dnešnú súčasnosť: "Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčínca. Aj tie musím viesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. (ev.Jána10.16)

      Toto je pre mňa úplne jednoznačné.

       

       

       

Komentovať